GİZLİLİK POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

AKTİVA Yazılım Danışmanlık Bilişim Teknolojileri Mühendislik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“AKTİVA, “Şirket") olarak, kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Bu metnin hedef kitlesi, internet sitelerimizde ve kurumsal süreçlerimizde kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler ve çalışanlarımızdır. AKTİVA olarak internet üzerinden web tabanlı ve bulut üzerinden hizmet veren çevrimiçi yazılımlarımız (Web Tabanlı Yazılımlar”), masaüstü yazılımlarımız (Masaüstü”) internet sitelerimiz (Site”, Siteler”) ve mobil uygulamalarımız (Mobil Uygulama”, Mobil Uygulamalar”) üzerinden hizmet vermekteyiz. Bu aydınlatma Metni söz konusu yazılım,  site ve uygulamaların tamamını kapsamaktadır.

Web tabanlı Yazılımlarımız: Kimlikokur

İnternet Sitemiz: www.kimlikokur.com

Yazılımımız, Sitemiz ve Mobil Uygulamamız üzerinde işlenen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Web tabanlı, masaüstü ve mobil uygulamalarımızla ilgili olarak yalnızca kullanıcı hesabı açan ve/veya mobil uygulamaları indirenler ve internet sitelerimizi kullananlar bakımından veri sorumlusu” statüsündeyiz ve bu Gizlilik Politikasının yalnızca bu kişilere ait verilerin işlenmesi ile ilgili olarak geçerlidir.

Web tabanlı, masaüstü ve mobil uygulamalarımızı kullanarak veri işleyen ve kaydeden Müşterilerimiz bizden bağımsız olarak birer veri sorumlusudurlar. Bu durumlarda Şirket olarak yalnızca veri işleyen” statüsünde olduğumuz için gerektiğinde kişisel verilerinizi işleyen Müşterilerimizin kendi gizlilik politikaları, aydınlatma metni ve benzeri belgelerine başvurmanızı öneririz.

Öte yandan Sitelerimiz bünyesinde bağlantı verilen üçüncü taraflara ait internet sitelerinin veri güvenliği ve veri koruma uygulama ve politikalarına ilişkin bir garanti vermiyoruz. Bu konuda ilgili veri sorumlusunun veri güvenliği ve veri koruma ile ilgili politikalarını ayrıca incelemenizi öneririz. 

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

AKTİVA Yazılım  (ya da “Kuruluş*) çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları ve ziyaretçiler başta olmak üzere ticari faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. AKTİVA Yazılım, bu yükümlülüklerini aldığı uyum ve kontrol araçları vasıtasıyla aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

AKTİVA Yazılım 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ünvan: AKTİVA Yazılım Danışmanlık Bilişim Teknolojileri Mühendislik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Sancak Mah. Kondrad Adenauer Cad. No:38/2 Çankaya / Ankara

Web adresimiz: www.kimlikokur.com

Telefon : + 90 (312) 440 00 65

yazışma adresine ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

4. TEMEL KAVRAMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

İlgili kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veriye dokunan çalışan:Görev tanımı gereği kuruluş namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar

Kişisel verilerin işlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Komite:Kuruluş bünyesinde “KVK Komitesinin Görev ve Sorumlulukları Yönergesi”ne uygun olarak oluşturulan, kuruluş, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin kuruluş adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan dahili Komite

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVK:6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Veri işleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ortak veri sorumlusu:  Kuruluşun ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsamında kişisel verileri paylaştığı, bu paylaşım süresince ortak olarak kişisel veriler üzerinden işleme faaliyetleri gerçekleştirdiği diğer veri sorumlusu.

Bağımsız veri sorumlusu: Kuruluşun ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsamında kişisel verileri bir defalığına paylaştığı diğer veri sorumlusu.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kuruluşumuzda ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan kuruluşun faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya  hukuki bağla ilişkili olmak üzere; 

 1. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
  2. İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki ve idari iş güvenliğinin temini,
  3. İş ve uygulama stratejilerinin planlanması ve icrası, 
  4. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, 
  5. Kuruluş, hizmetler ve ürünler  hakkında sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
  6. Mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklananyükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  7. Kuruluş içi ve çevresinde fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
  8.  Hukuki destek alınması,
  9.  Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
  10.  Bayilik süreçlerinin yürütülmesi
  11.  Basın mensupları ve basın, yayın organları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi,
  12.  Kamuoyunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi,
  13.  İş görüşmelerinin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi,
  14. İşlerin zamanında ve gereğine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  15.  Yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerdeki faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
  16.  Yurtiçinde ve yurt dışındaki  iş ortakları ve topluluk şirketlerleri ile ilişkilerin yürütülmesi,
  17. Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  18.  Kuruluş, ürünler ve hizmetler hakkında tanıtım, pazarlama  ve bilgilendirme yapılması,
  19.  Müşteri ve potansiyel müşterilerden bildirim ve geri dönüş alınması,
  20.  Müşterilere teknik destek sağlanması,
  21.  Müşteri ve potansiyel müşterilerin sorularının cevaplanması
  22.  Elektronik fatura hizmetleri konusunda destek sağlamak,
  23.  Fuar, seminer gibi etkinliklere katılmak,
 2. Çalışanlarla İlgili Amaçlar:
  1.  Çalışanların  iş sözleşmelerinin oluşturulması ve ifası,
  2. Çalışanlara sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulanması,
  3.  Çalışanlara sosyoekonomik fayda sağlanması,
  4.  Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, yolculuk ve konaklamaya ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  5.  İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  6.  İşe alım, iş ilişkisinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  7.  Özlük dosyalarının oluşturulması, fiziksel ve elektronik ortamlarda saklanması,
  8.  Mesai takibi,
  9.  İşten ayrılış çıkış işlemleri ve mülakatlarının yürütülmesi,
  10.  Performans ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Bilişim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1.  Bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
  2.  Bilişim araç ve sistemlerinin kullanıcılarının yönetilmesi,
  3.  Kurumsal e-posta hesaplarının yönetilmesi,
  4.  Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
  5.  İşten ayrılan çalışanların e-posta hesaplarının yönetilmesi, denetlenmesi ve kapatılması,
  6.  Taşınabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazların yönetilmesi,  izlenmesi, denetlenmesi,
  7.  Mobil uygulama kullanıcılarına ait işlemlerin yürütülmesi,
  8.  Internet sitesi üyelerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
  9.  Veri güvenliğinin sağlanması ve verilerin arşivlenmesi,
  10.  İnternet erişim loglarının tutulması,
  11.  Kuruluşa ait taşıtların ve kullanıcılarının takibinin yapılması,
  12.  Müşterilere ait dijital varlıkların ve hakların korunması ve yönetilmesi amaçlarıyla kişisel veriler işlenmektedir.

 

Gizlilik politikamızın devamını okumak için tıklayınız.

� 2022 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.