Aktiva Yaz?l?m, Kimlikokur ile Hilton Garden Inn ?stanbul Airpor'ta
?? ortaklar?na yeni kazanç alanlar? sa?larken, hizmet verdi?i mü?terilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmay? hedefleyen, dijital tan?lama teknolojileri konusunda uzman Aktiva Yaz?l?m, Hilton Garden Inn ?stanbul Atatürk Airport projesinde, otelin talepleri do?rultusunda ONQ program? ile entegrasyon sürecini sorunsuz ?ekilde tamamlad?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

Kurulu?lar?ndan bu yana bilgi ve tecrübeye verdikleri önem, profesyonellik ve güven esas?na dayal? i? yap?? biçimleri sayesinde Türkiye’nin önde gelen yaz?l?m firmalar?n? portföylerine katmay? ba?ard?klar?n? söyleyen Aktiva Yaz?l?m’dan Orçun Arslan, “?? ortaklar?m?za yeni kazanç alanlar? sa?layarak, hizmet verdikleri mü?terilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmalar?na yard?mc? oluyoruz” dedi.

Firman?n ana ürünü “KimlikOkur” ile 2011’den beri a??rl?kl? olarak turizm ve sa?l?k sektörüyle çal??t?klar?n? ifade eden Arslan, KimlikOkur’un, kimlik bilgilerini kaydedip, saklad???n? ve her yerde kullan?labildi?ini belirtti. Arslan, sistemle ilgili ?u bilgileri verdi: “KimlikOkur, dünyadaki tüm kimlik ve pasaportlar? okuyup tan?yabilen, resim ve metin olarak saklay?p, Windows ortam?ndaki tüm programlara aktarabilen bir yaz?l?m. Tüm ülke pasaportlar?n? ve çizgi kodlu ülke kimliklerini yüzde 100 do?rulukla okuyabiliyoruz. Ürün ayr?ca kimli?in tipini, önünü ve arkas?n? otomatik olarak alg?layabildi?i gibi Türkçe karakterleri ?ngilizce’ye çevirebilme özelli?ine de sahip. KimlikOkur ayr?ca, bilgiye güvenli ula??m, ar?ivleme ve maliyet konular?nda da avantajlar sa?l?yor. Sistem kay?t için harcanan zaman? en aza indirip, hatay? ortadan kald?r?yor. Böylece mü?teri memnuniyetini art?r?p, hizmet kalitesini yükseltiyor. Paket niteli?inde oldu?undan, tek ba??na kullan?labildi?i gibi farkl? yaz?l?mlarla da kolayca entegre olabiliyor. Tüm kullan?c?lar?m?za Abbyy Fine Reader'?n orijinal lisans? da veriyoruz. Sistem ?u an 300 otelde ve kamu kurumlar?nda aktif olarak kullan?l?yor.”

“Hilton Otelleri, turizm dünyas?n?n en prestijli markalar?ndan”
KimlikOkur’un, yap?s? gere?i kimlik bilgilerinin tutulmas? gereken her noktada kullan?labilen bir ürün oldu?unu belirten Arslan, ürünün do?ruluk oran? ve h?z?n?n kendilerine yeni alanlar açt???n? ifade etti. Türkiye’deki hemen hemen tüm Hilton’larla çal??t?klar?n? vurgulayan Arslan; “Bu durum Hilton Garden Inn ?stanbul Airport projesinde de olmam?z? sa?lad?. Çal??malar?m?z? titizlikle yürüttük ve tesisin istekleri do?rultusunda hareket ettik. Projenin en
önemli aya?? olan, Hiltonlar?n kulland??? ONQ program?yla entegrasyon sürecini sorunsuz olarak tamamlad?k. Checkin i?lemleri son derece h?zl? ve hatas?z olarak gerçekle?tirilebiliyor. Hilton Otelleri, turizm dünyas?n?n en prestijli markalar?ndan biri. Dolay?s?yla otelin her kö?esinde, personelinde ve hizmetlerinde yüksek standartlar?n izi var” dedi.

 
 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.