G?ZL?L?K POL?T?KASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

AKT?VA Yaz?l?m Dan??manl?k Bili?im Teknolojileri Mühendislik ve D?? Ticaret Anonim ?irketi (“AKT?VA, “?irket") olarak, ki?isel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmas?na önem vermekteyiz. Bu nedenle ?irketimiz taraf?ndan, Veri Sorumlusu s?fat?yla, ki?isel verilerinizin, i? amaçlar?yla ba?l? olarak, a?a??da aç?kland??? çerçevede kullan?lmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktar?lmak ve/veya s?n?fland?r?lmak suretiyle 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununa (KVK Kanunu”) uygun olarak i?lenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz.

Bu kapsamda ?irketimiz taraf?ndan ba?ta özel hayat?n gizlili?i olmak üzere, ki?ilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve ki?isel verilerin korunmas? amac?yla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gere?ince ki?isel verilerinizin hukuka ayk?r? olarak i?lenmesini önleme, hukuka ayk?r? olarak eri?ilmesini önleme ve muhafazas?n? sa?lama amac?yla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler al?nmaktad?r. 

Bu metnin hedef kitlesi, internet sitelerimizde ve kurumsal süreçlerimizde ki?isel verileri i?lenen tüm gerçek ki?iler ve çal??anlar?m?zd?r. AKT?VA olarak internet üzerinden web tabanl? ve bulut üzerinden hizmet veren çevrimiçi yaz?l?mlar?m?z (Web Tabanl? Yaz?l?mlar”), masaüstü yaz?l?mlar?m?z (Masaüstü”) internet sitelerimiz (Site”, Siteler”) ve mobil uygulamalar?m?z (Mobil Uygulama”, Mobil Uygulamalar”) üzerinden hizmet vermekteyiz. Bu ayd?nlatma Metni söz konusu yaz?l?m,  site ve uygulamalar?n tamam?n? kapsamaktad?r.

Web tabanl? Yaz?l?mlar?m?z: Kimlikokur

?nternet Sitemiz: www.kimlikokur.com

Yaz?l?m?m?z, Sitemiz ve Mobil Uygulamam?z üzerinde i?lenen ki?isel bilgiler, ki?isel verilerin korunmas?na ili?kin mevzuata uygun olarak i?lenmektedir. Web tabanl?, masaüstü ve mobil uygulamalar?m?zla ilgili olarak yaln?zca kullan?c? hesab? açan ve/veya mobil uygulamalar? indirenler ve internet sitelerimizi kullananlar bak?m?ndan veri sorumlusu” statüsündeyiz ve bu Gizlilik Politikas?n?n yaln?zca bu ki?ilere ait verilerin i?lenmesi ile ilgili olarak geçerlidir.

Web tabanl?, masaüstü ve mobil uygulamalar?m?z? kullanarak veri i?leyen ve kaydeden Mü?terilerimiz bizden ba??ms?z olarak birer veri sorumlusudurlar. Bu durumlarda ?irket olarak yaln?zca veri i?leyen” statüsünde oldu?umuz için gerekti?inde ki?isel verilerinizi i?leyen Mü?terilerimizin kendi gizlilik politikalar?, ayd?nlatma metni ve benzeri belgelerine ba?vurman?z? öneririz.

Öte yandan Sitelerimiz bünyesinde ba?lant? verilen üçüncü taraflara ait internet sitelerinin veri güvenli?i ve veri koruma uygulama ve politikalar?na ili?kin bir garanti vermiyoruz. Bu konuda ilgili veri sorumlusunun veri güvenli?i ve veri koruma ile ilgili politikalar?n? ayr?ca incelemenizi öneririz. 

3. VER? SORUMLUSUNUN K?ML???

AKT?VA Yaz?l?m  (ya da “Kurulu?*) çal??anlar, çal??an adaylar?, mü?teriler, tedarikçiler, tedarikçi çal??anlar? ve ziyaretçiler ba?ta olmak üzere ticari faaliyetlerini yürütürken temas kurdu?u ve ki?isel verilerini i?ledi?i tüm gerçek ki?ilere kar?? “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. AKT?VA Yaz?l?m, bu yükümlülüklerini ald??? uyum ve kontrol araçlar? vas?tas?yla ald??? idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

AKT?VA Yaz?l?m 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununun 3. Maddesinde tan?ml? “Veri Sorumlusu” s?fat?yla ki?isel verilerinizi i?lemekte olup ileti?im bilgileri a?a??dad?r:

Ünvan: AKT?VA Yaz?l?m Dan??manl?k Bili?im Teknolojileri Mühendislik ve D?? Ticaret Anonim ?irketi

Adres: Sancak Mah. Kondrad Adenauer Cad. No:38/2 Çankaya / Ankara

Web adresimiz: www.kimlikokur.com

Telefon : + 90 (312) 440 00 65

yaz??ma adresine ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

4. TEMEL KAVRAMLAR

Aç?k r?za: Belirli bir konuya ili?kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle aç?klanan r?za

Anonim hale getirme: Ki?isel verilerin, ba?ka verilerle e?le?tirilerek dahi hiçbir surette kimli?i belirli veya belirlenebilir bir gerçek ki?iyle ili?kilendirilemeyecek hale getirilmesi

?lgili ki?i:Ki?isel verisi i?lenen gerçek ki?i

Ki?isel veri:Kimli?i belirli veya belirlenebilir gerçek ki?iye ili?kin her türlü bilgi

Ki?isel veriye dokunan çal??an:Görev tan?m? gere?i kurulu? nam?na ilgili ki?ilerin ki?isel verilerini i?leyen çal??anlar

Ki?isel verilerin i?lenmesi:Ki?isel verilerin tamamen veya k?smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas?, muhafaza edilmesi, de?i?tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aç?klanmas?, aktar?lmas?, devral?nmas?, elde edilebilir hale getirilmesi, s?n?fland?r?lmas? ya da kullan?lmas?n?n engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lemi

Komite:Kurulu? bünyesinde “KVK Komitesinin Görev ve Sorumluluklar? Yönergesi”ne uygun olarak olu?turulan, kurulu?, birimleri ve çal??anlar? taraf?ndan yürütülen tüm ki?isel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmad???n?n kontrol edilmesi, ki?isel veri süreçlerinin kurulu? ad?na yürütülmesi gibi görevleri bulunan dahili Komite

Kurul: Ki?isel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:Ki?isel Verileri Koruma Kurumu

KVK:6698 say?l? Ki?isel Verileri Koruma Kanunu

Özel Nitelikli Ki?isel Veri: Ki?ilerin ?rk?, etnik kökeni, siyasi dü?üncesi, felsefi inanc?, dini, mezhebi veya di?er inançlar?, k?l?k ve k?yafeti, dernek, vak?f ya da sendika üyeli?i, sa?l???, cinsel hayat?, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Veri i?leyen:Veri sorumlusunun verdi?i yetkiye dayanarak onun ad?na ki?isel verileri i?leyen gerçek veya tüzel ki?i

Veri kay?t sistemi:Ki?isel verilerin belirli kriterlere göre yap?land?r?larak i?lendi?i kay?t sistemi

Veri sorumlusu:Ki?isel verilerin i?leme amaçlar?n? ve vas?talar?n? belirleyen, veri kay?t sisteminin kurulmas?ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki?i

Ortak veri sorumlusu:  Kurulu?un ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsam?nda ki?isel verileri payla?t???, bu payla??m süresince ortak olarak ki?isel veriler üzerinden i?leme faaliyetleri gerçekle?tirdi?i di?er veri sorumlusu.

Ba??ms?z veri sorumlusu: Kurulu?un ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsam?nda ki?isel verileri bir defal???na payla?t??? di?er veri sorumlusu.

5. K???SEL VER?LER?N ??LENME AMAÇLARI

Kurulu?umuzda ilgili ki?ilere ait ki?isel veriler, tamamen ve do?rudan kurulu?un faaliyetleri ve ilgili ki?iyle olan ticari, i? veya  hukuki ba?la ili?kili olmak üzere; 

 1. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
  2. ?? süreklili?inin sa?lanmas?, hukuki ve idari i? güvenli?inin temini,
  3. ?? ve uygulama stratejilerinin planlanmas? ve icras?, 
  4. ?? sa?l??? ve güvenli?i süreçlerinin yönetilmesi, 
  5. Kurulu?, hizmetler ve ürünler  hakk?nda sunum, tan?t?m ve bilgilendirme yap?lmas?,
  6. Mevzuat ve sözle?melerden kaynaklananyükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  7. Kurulu? içi ve çevresinde fiziki mekan güvenli?inin sa?lanmas?,
  8.  Hukuki destek al?nmas?,
  9.  Elektronik ve di?er sosyal medya araçlar? ile bas?l?, süreli ve süresiz yay?nlar?n kullan?lmas?,
  10.  Bayilik süreçlerinin yürütülmesi
  11.  Bas?n mensuplar? ve bas?n, yay?n organlar? ile ileti?im kurulmas? ve sürdürülmesi,
  12.  Kamuoyunun faaliyetler hakk?nda bilgilendirilmesi,
  13.  ?? görü?melerinin zaman?nda ve etkili bir biçimde gerçekle?tirilmesi,
  14. ??lerin zaman?nda ve gere?ine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  15.  Yerel, ulusal ve uluslararas? seviyelerdeki faaliyetlerin planlanmas? ve yürütülmesi,
  16.  Yurtiçinde ve yurt d???ndaki  i? ortaklar? ve topluluk ?irketlerleri ile ili?kilerin yürütülmesi,
  17. Fikri ve s?nai mülkiyetle ilgili i?lemlerin yürütülmesi,
  18.  Kurulu?, ürünler ve hizmetler hakk?nda tan?t?m, pazarlama  ve bilgilendirme yap?lmas?,
  19.  Mü?teri ve potansiyel mü?terilerden bildirim ve geri dönü? al?nmas?,
  20.  Mü?terilere teknik destek sa?lanmas?,
  21.  Mü?teri ve potansiyel mü?terilerin sorular?n?n cevaplanmas?
  22.  Elektronik fatura hizmetleri konusunda destek sa?lamak,
  23.  Fuar, seminer gibi etkinliklere kat?lmak,
 2. Çal??anlarla ?lgili Amaçlar:
  1.  Çal??anlar?n  i? sözle?melerinin olu?turulmas? ve ifas?,
  2. Çal??anlara sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulanmas?,
  3.  Çal??anlara sosyoekonomik fayda sa?lanmas?,
  4.  Yurt içi ve yurt d??? görevlendirme, yolculuk ve konaklamaya ili?kin süreçlerin yürütülmesi,
  5.  ?nsan kaynaklar? süreçlerinin planlanmas? ve yürütülmesi,
  6.  ??e al?m, i? ili?kisinin yürütülmesi, performans de?erlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  7.  Özlük dosyalar?n?n olu?turulmas?, fiziksel ve elektronik ortamlarda saklanmas?,
  8.  Mesai takibi,
  9.  ??ten ayr?l?? ç?k?? i?lemleri ve mülakatlar?n?n yürütülmesi,
  10.  Performans ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Bili?im Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1.  Bili?im ve ileti?im altyap?s?n?n olu?turulmas?, güncellenmesi,
  2.  Bili?im araç ve sistemlerinin kullan?c?lar?n?n yönetilmesi,
  3.  Kurumsal e-posta hesaplar?n?n yönetilmesi,
  4.  Kurumsal sosyal medya hesaplar?n?n yönetilmesi,
  5.  ??ten ayr?lan çal??anlar?n e-posta hesaplar?n?n yönetilmesi, denetlenmesi ve kapat?lmas?,
  6.  Ta??nabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazlar?n yönetilmesi,  izlenmesi, denetlenmesi,
  7.  Mobil uygulama kullan?c?lar?na ait i?lemlerin yürütülmesi,
  8.  Internet sitesi üyelerine ili?kin i?lemlerin yürütülmesi,
  9.  Veri güvenli?inin sa?lanmas? ve verilerin ar?ivlenmesi,
  10.  ?nternet eri?im loglar?n?n tutulmas?,
  11.  Kurulu?a ait ta??tlar?n ve kullan?c?lar?n?n takibinin yap?lmas?,
  12.  Mü?terilere ait dijital varl?klar?n ve haklar?n korunmas? ve yönetilmesi amaçlar?yla ki?isel veriler i?lenmektedir.

 

Gizlilik politikam?z?n devam?n? okumak için t?klay?n?z.

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.