Ziyaretçi Takip Versiyonu Nedir?


KimlikOkur Ziyaretçi Takip Yaz?l?m? Özellikleri :

-Ziyaretçinin kimli?ini an?nda okuma ve sisteme aktarabilme.

-Giri?- Ç?k?? saatlerinin sisteme otomatik olarak i?lenmesi.

-Ziyaretçinin geldi?i departman bilgisini ekleyebilme ve ilgili ki?iye mail gönderebilme.

-Ziyaretçinin i?lemlerini h?zl? bir ?ekilde gerçekle?tirme ve vakit kayb?n?n önüne geçebilme.

-?çerde olan ziyaretçilere ve ayr?lanlara an?nda eri?im.

-Firman?za özel istekler ve tasar?mlar yapabilme.

- Kuruma giri? yapmas? istenmeyen ki?ilerin bir listesini olu?turabilme ve sistemin otomatik olarak uyar? vermesini sa?lama (Kara Liste)

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.