ÇEREZ POL?T?KASI

www.kimlikokur.com web sitemizde ki deneyiminizi geli?tirmek için çerezleri kullanmaktay?z. Bu çerez politikas?, Aktiva’n?n  gizlilik politikas?n?n bir parças?d?r ve cihaz?n?z ile sitemiz aras?nda çerez kullan?m?n? kapsamaktad?r. Siteler, belirli verilerin üçüncü ülkelere aktar?lmas?yla sonuçlanabilecek AB ve Türkiye d???nda üretilebilecek ve sunulabilecek çerezler kullanmaktad?r. Politikam?z kapsam?nda olmasalar da, i?bu belge ile çerezleri hizmetlerinin bir parças? olarak da kullanabilen, bizim kullanabilece?imiz üçüncü taraf hizmetleri hakk?nda da temel bilgiler de vermekteyiz.

Bizden çerezleri kabul etmek istemiyorsan?z, istedi?iniz içerik ve hizmetleri size sa?layamayabilece?imiz anlay???yla taray?c?n?za Sitelerimizden gelen çerezleri reddetmesi talimat?n? vermelisiniz.

SaaS hizmet veren uygulama sitelerimizde ise çerez kullan?lmamaktad?r.

ÇEREZ NED?R?

Çerez, bir web sitesinin ziyaret etti?inizde cihaz?n?zda depolad???, genellikle web sitesinin kendisi hakk?nda bilgi içeren, sitenin geri döndü?ünüzde web taray?c?n?z? tan?mas?n? sa?layan benzersiz bir tan?mlay?c?, çerezin amac?na ve çerezin ömrüne hizmet eden ek veriler içeren küçük bir veri parças?d?r.

Çerezler belirli özellikleri etkinle?tirmek (örne?in sisteme oturum açmak), site kullan?m?n? izlemek (örne?in analitik), kullan?c? ayarlar?n?z? (örne?in saat dilimi, bildirim tercihleri) saklamak ve içeri?inizi (örne?in reklam, dil) ki?iselle?tirmek için kullan?l?r.

Ziyaret etti?iniz web sitesi taraf?ndan ayarlanan çerezlere normalde "birinci taraf çerezleri" denir ve genellikle yaln?zca söz konusu sitedeki etkinli?inizi izler. Di?er siteler ve ?irketler (yani üçüncü taraflar) taraf?ndan ayarlanan çerezlere "üçüncü taraf çerezleri" denir ve sizi ayn? üçüncü taraf hizmetini kullanan di?er web sitelerinde izlemek için kullan?labilir.

ÇEREZ TÜRLER? VE B?Z?M TARAFIMIZDAN NASIL KULLANIMLARI

Zorunlu çerezler

Zorunlu çerezler, kullan?c? giri?leri, hesap yönetimi, al??veri? sepetleri ve ödeme i?lemleri gibi temel özellikleri mümkün k?lan bir web sitesi deneyiminiz için çok önemlidir. Web sitemizde belirli i?levleri etkinle?tirmek için zorunlu çerezleri kullan?yoruz.

Performans çerezler

Performans çerezler, ziyaretiniz s?ras?nda bir web sitesini sizin hakk?n?zda ki?isel bilgi toplamadan nas?l kulland???n?z? izlemek için kullan?l?r. Tipik olarak, bu bilgiler anonimdir ve ?irketlerin ziyaretçi kullan?m modellerini anlamas?na, kullan?c?lar?n?n kar??la?abilece?i sorunlar? veya hatalar? tespit etmelerine ve te?his etmelerine ve kitlelerinin genel web sitesi deneyimini iyile?tirme konusunda daha iyi stratejik kararlar vermelerine yard?mc? olmak için tüm site kullan?c?lar? aras?nda izlenen bilgilerle birle?tirilir. Bu çerezler, ziyaret etti?iniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmetleri taraf?ndan ayarlanabilir. Sitemizde performans çerezleri kullan?yoruz.

??levsellik çerezleri

??levsellik çerezleri, cihaz?n?z ve ziyaret etti?iniz web sitesinde yap?land?rabilece?iniz ayarlar (dil ve saat dilimi ayarlar? gibi) hakk?nda bilgi toplamak için kullan?l?r. Bu bilgilerle web siteleri size özelle?tirilmi?, geli?tirilmi? veya optimize edilmi? içerik ve hizmetler sa?layabilir. Bu çerezler, ziyaret etti?iniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmet taraf?ndan ayarlanabilir. Sitemizde seçilen özellikler için i?levsellik çerezleri kullan?yoruz.

Hedefleme / reklam çerezleri

Hedefleme / reklam çerezleri, hangi promosyon içeri?inin sizin ve ilgi alanlar?n?z için daha alakal? ve uygun oldu?unu belirlemede kullan?l?r. Web siteleri, bunlar? hedefli reklam yay?nlamak veya reklam görme say?s?n? s?n?rlamak için kullanabilir. Bu, ?irketlerin kampanyalar?n?n etkinli?ini ve size sunulan içeri?in kalitesini art?rmas?na yard?mc? olur. Bu çerezler, ziyaret etti?iniz web sitesi (birinci taraf) veya üçüncü taraf hizmetleri taraf?ndan ayarlanabilir. Üçüncü taraflarca belirlenen hedefleme / reklam çerezleri, sizi ayn? üçüncü taraf hizmetini kullanan di?er web sitelerinde izlemek için kullan?labilir. Sitemizde hedefleme / reklam çerezleri kullan?yoruz.

KIMLIKOKUR.COM S?TES?NE A?T ÇEREZLER

Çerez Sa?lay?c? Tan?m Süre Cins Tür
_ga Google Site kullan?m raporunda ziyaretçi, sesans ve kampanya bilgilerini takip etmek için kullan?l?r. Çerez bilgileri anonim olarak saklar ve rasgele olu?turulan bir özgün ziyaretçi kimlik numaras? kullan?r. 2 y?l HTTP Performans
_gid Google Site kullan?m?n? takip edebilmek için ziyaretçiye özgün bir ziyaretçi kimlik numaras? atar. 1 gün HTTP Performans
_gat Google Kullan?c?lar? birbirinden ay?rt etmek için kullan?l?r. Google gat çerezinin yüksek miktarda veri aktar?lan sitelerde Google taraf?ndan kaydedilen veri miktar?n? s?n?rland?rmak için üretilmi? bir varyasyonudur. 1 dakika HTTP Performans
collect Google Kullan?c?n?n cihaz? ve davran??lar? hakk?nda Google’a veri aktar?r ve kullan?c?y? farkl? cihaz ve pazarlama kanallar?nda izler Oturum Piksel Hedefleme/Reklam
           
TawkWindowName tawk.to Sitenin sohbet kutusunun çal??mas? için gereklidir. Oturum HTTP Zorunlu
ss tawk.to Sitenin sohbet kutusunun çal??mas? için gereklidir. Oturum HTTP Zorunlu
TawkConnectionTime tawk.to Sitenin kullan?c?y? hat?rlamas?n? sa?lar ve böylece sohbet kutusunun i?levselli?ini art?r?r 1 gün HTTP Performans
TawkUUID tawk.to Kullanc?n?n canl? sohbet özelli?ini ile nas?l etkile?im kurdu?unu inceler 179 gün HTTP Performans
_tawkuuid tawk.to Çevrimiçi yard?m sa?layabilmek için kullan?c?n?n kim oldu?unu anlamaya çal???r. 179 gün HTTP Performans
twk_5a1bea8abb0c3f433d4cb715 tawk.to Sohbet kutusunun i?lemesi için kullan?l?r Kal?c? HTML Performans

 

S?TELER?M?ZDEK? ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER?

Web sitelerimizde üçüncü taraf ?irketleri ve ki?ileri istihdam edebiliriz - örne?in, analiz sa?lay?c?lar? ve içerik ortaklar?. Bu üçüncü taraflara bizim ad?m?za belirli görevleri yerine getirmek için seçilen bilgilere eri?im izni veriyoruz. Ayr?ca, sa?lad?klar? hizmetleri sunmak için üçüncü taraf çerezleri de ayarlayabilirler. Üçüncü taraf çerezleri, sizi ayn? üçüncü taraf hizmetini kullanan di?er web sitelerinde izlemek için kullan?labilir.

Üçüncü taraf çerezleri üzerinde hiçbir kontrole sahip olmad???m?z için, onlar Aktiva çerez politikas? kapsam?nda de?ildir.

ÜÇÜNCÜ TARAF G?ZL?L?K SÖZÜMÜZ

Uygulamalar?n?n bizimkilerle uyumlu olmas?n? sa?lamak için hizmetlerine kat?lmadan önce tüm üçüncü taraf sa?lay?c?lar?m?z?n gizlilik politikalar?n? gözden geçiririz. Kullan?c?lar?m?z?n gizlili?ini tehlikeye atan veya ihlal eden üçüncü taraf hizmetleri asla bilerek eklemeyiz.

ÇEREZ TERC?HLER?N?Z? NASIL DE???T?REB?L?RS?N?Z?

Bizden çerezleri kabul etmek istemiyorsan?z, taray?c?n?za web sitemizden çerezleri reddetme talimat? verebilirsiniz. Ço?u taray?c? varsay?lan olarak çerezleri kabul edecek ?ekilde yap?land?r?lm??t?r, ancak bu ayarlar? çerezleri tamamen reddetmek veya bir web sitesi bir çerez ayarlamaya veya güncellemeye çal??t???nda size bildirmek için güncelleyebilirsiniz. Çerez ayarlar?n? yönetmek için farkl? taray?c?lar?n destek sayfalar? a?a??da verilmi?tir.

Web sitesine birden fazla cihazdan göz atarsan?z, her bir cihazdaki ayarlar?n?z? güncellemeniz gerekebilir.

Baz? çerezler bir web sitesi deneyiminiz üzerinde çok az etkisi olacak ?ekilde engellenebilse de, tüm çerezleri engellemek ziyaret etti?iniz sitelerdeki belirli özelliklere ve içeri?e eri?emeyece?iniz anlam?na gelebilir.

 

Taray?c? Çerezleri Yönetmek için Destek Sayfas?
  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
  Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
  Yandex https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
  Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
  Microsoft edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
  Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

 

 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.