?NTERNET S?TES? AYDINLATMA METN?

1. AMAÇ VE KAPSAM

AKT?VA Yaz?l?m Dan??manl?k Bili?im Teknolojileri Mühendislik ve D?? Ticaret Anonim ?irketi(bundan sonra k?saca AKT?VA” ya da “?irket” olarak an?lacakt?r) olarak, payla?t???n?z ki?isel verilerinizin güvenli?i ve korunmas? konusunda özenle çal??t???m?z? söylemek isteriz. AKT?VA bu metinde ve Gizlilik Politikas?nda belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Ki?isel verilerinizi 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununa (KVK”) uygun olarak i?liyor, korunmas? için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler al?yoruz.

Bu çerçevede, internet sitemizi ziyaret edenlerin, hizmetlerimizden yararlananlar?n, i? ortaklar?m?z?n, mü?terilerimizin ki?isel verilerini a?a??da aç?klanan ?artlarda ve mevzuatta öngölen s?n?rlar dahilinde i?lenmektedir. Ki?isel verilerinizi nas?l i?lendi?ine ili?kin daha detayl? bilgi için ayd?nlatma yükümlülü?ümüzün bir parças? olan Gizlilik Politikam?z? inceleyebilirsiniz.

?nternet sitemizde payla?t???m?z bize ait olmayan internet siteleri ve bu sitelerin sahibi olan kurulu?lar?n sa?lad??? veri güvenli?i önlemleri konusu bizim sorumlulu?umuzda de?ildir. Bunlarla ilgili site ve/veya kurulu?un veri güvenli?i politikalar?n? incelemenizi öneririz.

2. TEMEL KAVRAMLAR

Aç?k r?za: Belirli bir konuya ili?kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle aç?klanan r?za

Anonim hale getirme: Ki?isel verilerin, ba?ka verilerle e?le?tirilerek dahi hiçbir surette kimli?i belirli veya belirlenebilir bir gerçek ki?iyle ili?kilendirilemeyecek hale getirilmesi

?lgili ki?i:Ki?isel verisi i?lenen gerçek ki?i

Ki?isel veri:Kimli?i belirli veya belirlenebilir gerçek ki?iye ili?kin her türlü bilgi

Ki?isel veriye dokunan çal??an:Görev tan?m? gere?i kurulu? nam?na ilgili ki?ilerin ki?isel verilerini i?leyen çal??anlar

Ki?isel verilerin i?lenmesi:Ki?isel verilerin tamamen veya k?smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas?, muhafaza edilmesi, de?i?tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aç?klanmas?, aktar?lmas?, devral?nmas?, elde edilebilir hale getirilmesi, s?n?fland?r?lmas? ya da kullan?lmas?n?n engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lemi

Komite:Kurulu? bünyesinde “KVK Komitesinin Görev ve Sorumluluklar? Yönergesi”ne uygun olarak olu?turulan, kurulu?, birimleri ve çal??anlar? taraf?ndan yürütülen tüm ki?isel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmad???n?n kontrol edilmesi, ki?isel veri süreçlerinin kurulu? ad?na yürütülmesi gibi görevleri bulunan dahili Komite

Kurul: Ki?isel Verileri Koruma Kurulu

Kurum:Ki?isel Verileri Koruma Kurumu

KVK:6698 say?l? Ki?isel Verileri Koruma Kanunu

Özel Nitelikli Ki?isel Veri: Ki?ilerin ?rk?, etnik kökeni, siyasi dü?üncesi, felsefi inanc?, dini, mezhebi veya di?er inançlar?, k?l?k ve k?yafeti, dernek, vak?f ya da sendika üyeli?i, sa?l???, cinsel hayat?, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Veri i?leyen:Veri sorumlusunun verdi?i yetkiye dayanarak onun ad?na ki?isel verileri i?leyen gerçek veya tüzel ki?i

Veri kay?t sistemi:Ki?isel verilerin belirli kriterlere göre yap?land?r?larak i?lendi?i kay?t sistemi

Veri sorumlusu:Ki?isel verilerin i?leme amaçlar?n? ve vas?talar?n? belirleyen, veri kay?t sisteminin kurulmas?ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki?i

Ortak veri sorumlusu:  Kurulu?un ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsam?nda ki?isel verileri payla?t???, bu payla??m süresince ortak olarak ki?isel veriler üzerinden i?leme faaliyetleri gerçekle?tirdi?i di?er veri sorumlusu.

Ba??ms?z veri sorumlusu: Kurulu?un ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsam?nda ki?isel verileri bir defal???na payla?t??? di?er veri sorumlusu.

3. VER? SORUMLUSUNUN K?ML???

AKT?VA Yaz?l?m  (ya da “Kurulu?*) çal??anlar, çal??an adaylar?, mü?teriler, tedarikçiler, tedarikçi çal??anlar? ve ziyaretçiler ba?ta olmak üzere ticari faaliyetlerini yürütürken temas kurdu?u ve ki?isel verilerini i?ledi?i tüm gerçek ki?ilere kar?? “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. AKT?VA Yaz?l?m, bu yükümlülüklerini ald??? uyum ve kontrol araçlar? vas?tas?yla ald??? idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

AKT?VA Yaz?l?m  6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununun 3. Maddesinde tan?ml? “Veri Sorumlusu” s?fat?yla ki?isel verilerinizi i?lemekte olup ileti?im bilgileri a?a??dad?r:

Ünvan  : AKT?VA Yaz?l?m Dan??manl?k Bili?im Teknolojileri Mühendislik ve D?? Ticaret Anonim ?irketi

Adres : Sancak Mah. Kondrad Adenauer Cad. No:38/2 Çankaya / Ankara

Web adresimiz: www.kimlikokur.com

 Telefon : + 90 (312) 440 00 65

yaz??ma adresine ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

4. HUKUK? N?TEL?K VE KAPSAM

6698 say?l? Kanununun 10uncu maddesi, veri sorumlular?na ki?isel verileri i?lenen kimseleri ayd?nlatma yükümlülü?ü getirmi?tir. Ayd?nlatma yükümlülü?ü, KVK Kanununu 11. maddesinde say?lan haklar?n?z ile, veri sorumlusunun kimli?i, ki?isel verilerini?leme amaçlar?, aktar?ld??? ki?iler, aktarma amaçlar?, ve yöntemleri ki?isel verilerin toplanmas?n?n hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nas?l ba?vuraca??n?z gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

AKT?VA olarak i?bu Ayd?nlatma Metni” ve Gizlilik Politikas?” ile ki?isel verilerinizi mevzuatta öngölen s?n?rlar ve ?artlar dahilinde i?ledi?i hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçl?yoruz.

5. K???SEL VER?LER?N?Z? ??LEME AMAÇLARIMIZ

Ki?isel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler do?rultusunda;

 1. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
  2. ?? süreklili?inin sa?lanmas?, hukuki ve idari i? güvenli?inin temini,
  3. ?? ve uygulama stratejilerinin planlanmas? ve icras?, 
  4. ?? sa?l??? ve güvenli?i süreçlerinin yönetilmesi, 
  5. Kurulu?, hizmetler ve ürünler  hakk?nda sunum, tan?t?m ve bilgilendirme yap?lmas?,
  6. Mevzuat ve sözle?melerden kaynaklananyükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  7. Kurulu? içi ve çevresinde fiziki mekan güvenli?inin sa?lanmas?,
  8.  Hukuki destek al?nmas?,
  9.  Elektronik ve di?er sosyal medya araçlar? ile bas?l?, süreli ve süresiz yay?nlar?n kullan?lmas?,
  10.  Bayilik süreçlerinin yürütülmesi
  11.  Bas?n mensuplar? ve bas?n, yay?n organlar? ile ileti?im kurulmas? ve sürdürülmesi,
  12.  Kamuoyunun faaliyetler hakk?nda bilgilendirilmesi,
  13.  ?? görü?melerinin zaman?nda ve etkili bir biçimde gerçekle?tirilmesi,
  14. ??lerin zaman?nda ve gere?ine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  15.  Yerel, ulusal ve uluslararas? seviyelerdeki faaliyetlerin planlanmas? ve yürütülmesi,
  16.  Yurtiçinde ve yurt d???ndaki  i? ortaklar? ve topluluk ?irketlerleri ile ili?kilerin yürütülmesi,
  17. Fikri ve s?nai mülkiyetle ilgili i?lemlerin yürütülmesi,
  18.  Kurulu?, ürünler ve hizmetler hakk?nda tan?t?m, pazarlama  ve bilgilendirme yap?lmas?,
  19.  Mü?teri ve potansiyel mü?terilerden bildirim ve geri dönü? al?nmas?,
  20.  Mü?terilere teknik destek sa?lanmas?,
  21.  Mü?teri ve potansiyel mü?terilerin sorular?n?n cevaplanmas?
  22.  Elektronik fatura hizmetleri konusunda destek sa?lamak,
  23.  Fuar, seminer gibi etkinliklere kat?lmak,
 2. Bili?im Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1.  Bili?im ve ileti?im altyap?s?n?n olu?turulmas?, güncellenmesi,
  2.  Bili?im araç ve sistemlerinin kullan?c?lar?n?n yönetilmesi,
  3.  Kurumsal e-posta hesaplar?n?n yönetilmesi,
  4.  ??ten ayr?lan çal??anlar?n e-posta hesaplar?n?n yönetilmesi, denetlenmesi ve kapat?lmas?,
  5.  Ta??nabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazlar?n yönetilmesi,  izlenmesi, denetlenmesi,
  6.  Mobil uygulama kullan?c?lar?na ait i?lemlerin yürütülmesi,
  7.  Internet sitesi üyelerine ili?kin i?lemlerin yürütülmesi,
  8.  Veri güvenli?inin sa?lanmas? ve verilerin ar?ivlenmesi,
  9.  ?nternet eri?im loglar?n?n tutulmas?,
  10.  Kurulu?a ait ta??tlar?n ve kullan?c?lar?n?n takibinin yap?lmas?,
  11.  Mü?terilere ait dijital varl?klar?n ve haklar?n korunmas? ve yönetilmesi,

amaçlar? do?rultusunda KVKnun 5inci ve 6nc? maddelerinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? kapsam?nda i?liyoruz.

6. Ki?isel Verileri ??leme Yollar?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde say?lan ilkelere uygun olacak ?ekilde ve aç?k r?zan?z? alarak i?liyoruz.

Di?er yandan, Kanunun 5inci maddesinde say?lan; kanunlarda aç?kça öngörülmesi, fiili imkans?zl?k, bir sözle?menin kurulmas? veya ifas?yla do?rudan do?ruya ilgili olan i?lemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülü?ünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas? gibi uygunluk hallerinden birinin varl??? halinde de ki?isel verilerinizi aç?k r?za” olmadan da i?leyebiliriz.

7. Ki?isel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktar?yoruz

AKT?VAolarak KVK Kanununa uygun olarak toplad???m?z ve i?ledi?imiz ki?isel verilerinizi, i? süreklili?i ve hizmetlerin yürütülmesi amac?yla ve gizlilik sözle?meleri e?li?inde; resmi kurum/kurulu?lara, ticari ya da sektörel ili?ki içinde bulundu?umuz yurt içi ve yurt d??? kurulu?lara, idari ve teknik kapsamda hizmet al?nan yurt içindeki ve d???ndaki kurulu? ve servislere, kurulu?un çözüm ortaklar?na ve ifa yard?mc?s? konumundaki yurt içindeki ve yurt d???ndaki kurulu?lara aktar?lmaktad?r. ??birli?i içinde oldu?umuz üçüncü parti firmalara kullan?c?lar?m?z?n elektronik posta adresleri iletebilir.

 

Ayr?ca, elektronik ileti?im kanallar? için ihtiyaç duydu?umuz altyap? ve hizmetleri sunan firmalar ile daha yüksek veri güvenli?i sa?layan bulut bili?im hizmeti sunan ?irketlere; ve günümüzde yayg?n olarak kullan?lan anl?k ileti ya da çevrimiçi ileti?im araçlar?n sundu?u hizmetlerden yararlanmak amac?yla yurt d???na aktar?labilmektedir. Verileri kimlerle ve nas?l payla?t???m?z konusunda detayl? bilgiye Gizlilik Politikam?zdan” eri?ebilirsiniz.

8. Ki?isel Verilerinizin Payla??lmas?

8.1 Ki?isel Verilerinizin Yurt içinde Payla??lmas?

KVK Kanununun 8. maddesinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? çerçevesinde yurt içinde; 

 1. Kurulu? taraf?ndan yürütülen ticari faaliyetlerin planlanmas? ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt d???ndaki topluluk ?irketleri, i? ortaklar?, i?tirakler, dan??man firmalar, di?er hizmet tedarikçiler gibi özel kurum ve kurulu?lar ile kamu kurum ve kurulu?lar?na,
 2. ?? süreklili?inin sa?lanmas?, hukuki, teknik ve ticari i? güvenli?inin temini, insan kaynaklar?, i? sa?l??? ve güvenli?i ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanmas? ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren gerçek ve tüzel ki?ilerle ve onlar?n birlikte çal??t??? üçüncü taraflara; 
 3. Kurulu?un tedarik etti?i hizmetler çerçevesinde sözle?me imzalad??? ki?iler ve onlar?n birlikte çal??t??? üçüncü ki?ilere, 
 4. Kurulu?un sundu?u hizmetler veya çal??ana sosyo-ekonomik fayda sa?lay?c? nitelikte d??ar?dan hizmet sa?layan tedarikçiler ve onlar?n birlikte çal??t??? üçüncü taraflara,
 5. Kurulu?un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde i? ortaklar?m?z, dan??man firmalar?m?z, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kurulu?lar, mahkemeler, kamu kurum ve kurulu?lar? ve yetkili mercilere,
 6. Kurumsal elektronik ileti?im kanallar? için gerekli altyap? ve hizmetler ile Veri güvenli?inin sa?lanmas? amac?yla bili?im, ar?iv firmalar? ya da bulut hizmeti sunan yurt içindeki ve yurt d???ndaki hizmet tedarikçilerine;
 7. Anl?k ileti, dosya payla??m?, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi ileti?im kanallar? ve araçlar?n? kullanabilmek için hizmet tedarik etti?imiz yurt d??? men?eili platform ve uygulamalara,

8.2. Ki?isel Verilerinizin Yurt D???yla Payla??lmas? 

AKT?VA, internet sitelerimizin kullan?c?lar? ve üyeleri ile etkili ileti?im kurabilmek ve sitelerin verimlili?ini, be?enilirli?ini, ziyaretçi beklentilerini kar??lamak amaçlar?yla yurt içi ve yurt d??? tedarikçilerle veri payla??m? yapmaktad?r. AKT?VA, bir veri sorumlusu olarak hizmet ald??? bu tür kurulu?lar?n ve hizmetlerinin de Kanun kapsam?nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün oldu?u ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta ve gerekli yasal taahhütleri temin etmektedir. Bu kapsamda,

 1. Ofis i? ve i?lemleri için ABD Men?eli Microsoft ile,
 2. ?? amac?yla çal??anlar aras?nda ve mü?terilerle kurulan ili?kilerde anl?k mesajla?ma uygulamas? olarak Whatsapp uygulamas? üzerinden ABD Men?eli Facebook ile,
 3. ?? amac?yla büyük boyutlu dosyalar?n payla??m? için ABD men?eli Google, Wetransfer ve Microsoft ile,
 4. Veri merkezi, bulut sunucu hizmetleri sa?layan Azure üzerinden ABD men?eli Microsoft ile,
 5. Mü?terilere internet sitesi üzerinden anl?k destek verebilmek için ve ABD Men?eli Tawk.to ile,
 6. Mü?terilere teknik destek sa?layabilmek için uzaktan eri?im sa?layan ABD men?eli Ammy, Almanya men?eli Anydesk ve Teamviewer ile,
 7. Video konferanslar hizmetleri için Skype uygulamas? üzerinden ABD men?eli Microsoft ile,
 8. Kurumsal e-posta hizmetlerimiz için ABD men?eli Google ve Rusya men?eli Yandex ile ve eposta sunucusu hizmeti veren SendGrid uygulamas? üzerinden Twilio ile,
 9. Günlük i? faaliyetlerinin yürütülmesi için mobil ve masaüstü ??letim sistemleri sa?layan ABD men?eli Apple, ABD men?eli Microsoft ve Google ile,
 10. Sosyal Medya hizmeti sunan ve yurt d???ndan hizmet veren ABD men?eli Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin ile,
 11. ?nternet sitelerimizdeki zorunlu, performans, i?levsellik, hedefleme ve reklam amaçl? kulland???m?z çerezlerin sa?lay?c?lar? olan ABD men?eli Google, Sharethis, Cloudflare ve Tawk.to ile payla??lmaktad?r.

Her bir hizmet sa?lay?c?n?n kendi gizlilik politikalar?na ?u ba?lant?lardan ula?abilirsiniz:

 1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4. Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
 5. Constant Contact (https://www.endurance.com/privacy/privacy)
 6. Tawk.to (https://www.tawk.to/privacy-policy/)
 7. Ammy (https://www.ammyy.com/en/priv_policy.html)
 8. Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
 9. Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
 10. Skype (https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/)
 11. Yandex (https://yandex.com.tr/support/legal/confidential/01032016/index.html?lang=en)
 12. Twilio (https://www.twilio.com/legal/privacy)
 13. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 14. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 15. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
 16. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 17. Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
 18. Sharethis (https://sharethis.com/privacy/)
 19. Cloudflare (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/)

9. Ki?isel Verilerinizi Hangi  Yöntemlerle Topluyoruz

Ki?isel verileriniz, ?irketimiz taraf?ndan verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete ba?l? olarak de?i?kenlik gösterebilmekle birlikte, KVKnun 4, 5 ve 6 nc? maddelerine uygun bir ?ekilde, sözlü, yaz?l? ya da elektronik ortamlarda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecralar?, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt d??? vas?talarla sözlü, yaz?l? ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek i?lenebilecektir.

10. Ki?isel Verilerinizi Nas?l Koruyoruz?

AKT?VAtaraf?ndan toplanan ki?isel verilerin korunmas? ve yetkisiz ki?ilerin eline geçmemesi ve mü?terilerimizin ve mü?teri adaylar?m?z?n ma?dur olmamas? için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler al?nmaktad?r. Bu çerçevede kulland???m?z yaz?l?mlar?n standartlara uygun olmas?na, veri payla??lan veri i?leyenler ve üçüncü taraflarla veri aktar?m sözle?meleri imzalamaya ve ?irket içinde Gizlilik Politikam?za  riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

11. Veri Sahibinin Olarak Haklar?n?z

Ki?isel veri sahipleri olarak, KVKnun 11 inci maddesinde say?ld??? ?ekliyle;

a) Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,

b) Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,

c) Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,

d) Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,

e) Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? halinde bunlar?n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,

f) KVK n?n ve ilgili di?er kanun hükümlerine uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? halinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,

g) ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,

h) Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? halinde zarar?n giderilmesini talep etme haklar?na sahipsiniz.

12. Nas?l Ba?vurabilirsiniz?

Kanunun ilgili ki?inin haklar?n? düzenleyen” 11 inci maddesi kapsam?ndaki haklar?n?z ve ba?vuru ?ekline ili?kin “Ki?isel Veri Sahibi Ba?vuru Formunu” indirerek kurulu?umuzdan detayl? bilgi alabilirsiniz. Ki?isel verilerle ilgili ba?vurular?n nas?l yap?laca?? ilgili forma ekli “Ki?isel Veri Sahibi Ba?vurular? ?çin Ayd?nlatma Metninde” detayl? bir ?ekilde anlat?lm??t?r.

Daha Fazla Bilgi ?çin

Veri sahibi olarak haklar?n?z? kullanabilmenizde kolayl?k sa?layacak Ba?vuru Formu ve di?er konularda detayl? bilgi için  Gizlilik Politikam?z? inceleyebilirsiniz. 

 

 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.