6. K???SEL VER?S? ??LENEN ?LG?L? K???LER

 

AKT?VA Yaz?l?m, genel ve yo?un olarak ilgili ki?ilerin verilerini bu Gizlilik Politikas? ve di?er idari ve teknik tedbirler kapsam?nda i?ler. Bu kategoriler d???nda yer alan gerçek ki?ilere ait ki?isel verilerin i?lenmesinde de i?bu Gizlilik Politikas? ba?ta olmak üzere kurulu? veri i?leme politikalar?na uyulacakt?r. Ki?isel verileri i?lenmekte olan gerçek ki?i kategorileri ?unlard?r:

 1. Çal??anlar,

 2. Belirsiz süreli i? akdiyle çal??anlar,
 3. Stajyer ve ??KUR i?ba?? e?itim programlar?nda görevli olanlar,
 4. ?? Ba?vurusunda bulunanlar,
 5. Mü?teri temsilcileri ve çal??anlar?,
 6. Tedarikçi temsilcileri ve çal??anlar?,
 7. Dan??man ve Denetçiler,
 8. Kamu görevlileri,
 9.  Ziyaretçilerimiz,
 10.  ?nternet Sitelerinin ziyaretçileri,
 11.  Potansiyel mü?teriler ve kullan?c?lar,
 12.  Bayilerimiz

7.  YASAL GEREKÇELER VE ??LENEN K???SEL VER? KATEGOR?LER?

7.1. Çal??anlar?m?za ve Belirsiz Süreli ?? Akdiyle Hizmet Veren Çal??anlar?m?za ve Stajyerlere Ait Ki?isel Veriler

 

Kurulu? çal??anlar?n, çal??an adaylar?n?n ve stajyerlerin ki?isel verilerini,

 • ?? Sözle?mesi,

 • 4857 Say?l? ?? Kanunu,
 • 6098 say?l? Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 say?l? Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu,
 • 6331 say?l? ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Kanunu,
 • 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat?r?m Sistemi Kanunu,
 • 2004 say?l? ?cra ?flas Kanunu,
 • 4904 say?l? Türkiye ?? Kurumu ile ?lgili Baz? Düzenlemeler Hakk?nda Kanun,
 • 3308 say?l? Mesleki E?itim Kanunu,
 • 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu,
 • 5070 Say?l? Elektronik ?mza Kanunu,
 • 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun,
 • Sosyal Sigorta ??lemleri Yönetmeli?i,
 • 1774 say?l? Kimlik Bildirim Kanunu,
 • Ücret, Prim, ?kramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü ?stihkak?n Bankalar Arac?l???yla Ödenmesine Dair Yönetmelik

ve benzeri kanun, yönetmelik, tebli?lere uygun olarak i?lemektedir.

Kurulu? bu kapsamda çal??anlar?n kimlik, ileti?im, özlük, finans, mesleki deneyim, fiziksel mekân güvenli?i, hukuki i?lem, i?lem güvenli?i, risk yönetimi, görsel ve i?itsel kay?tlar ve di?er bilgiler kategorileri ile inanç, dernek üyeli?i, vak?f üyeli?i, sa?l?k bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi özel nitelikli verilerini i?lemektedir.

7.2. ?? Ba?vurusunda Bulunanlara Ait Ki?isel Veriler

 

?? ba?vurusunda bulunanlar?n özgeçmi?, niyet mektubu gibi araçlarla kendi istekleri ile bizimle payla?t?klar? veya kendi istekleri ile tüm ilgili kurulu?larla payla??lmas? için ilettikleri online istihdam platformlar? ve/veya yetenek ajanlar? taraf?ndan bizimle payla??lan, kimlik, özlük, ileti?im, aile bilgileri, finans, e?itim, mesleki tecrübe, al??kanl?klar gibi ki?isel veriler ile özgeçmi?lerine kaydettikleri dernek, vak?f üyelikleri gibi yine kendi istekleri ile payla?t?klar? özel nitelikli verileri i?lemekteyiz.

7.3. Mü?teri ve Tedarikçilerimizin Temsilcilerine Ait Ki?isel Veriler

 

Kurulu? ticari faaliyetlerini yürütürken ili?ki kurdu?u mü?teri ve tedarikçi gerçek ki?iler ile mü?teri ve tedarikçi kurumlar?n temsilcileri ve gerçek ki?ilerin ki?isel verilerini,   

 • Hizmet Sözle?mesi,

 • 6098 say?l? Türk Borçlar Kanunu,
 • 2004 say?l? ?cra ?flas Kanunu,
 • 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 say?l? Vergi Usul Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?leri

ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebli?ler gere?i i?lemektedir. Kurulu? mü?teri ve tedarikçi gerçek ki?ilerin ve temsilcilerinin kimlik, ileti?im, finans, hukuki i?lem ve di?er bilgiler kategorilerindeki ki?isel verilerini i?lemektedir.

7.4. Denetçi, Dan??man ve Kamu Çal??anlar?na Ait Ki?isel Veriler

 

Kurulu? ticari ve imalat faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilirli?inin ve kalitesinin sa?lanmas? amac?yla kontrol ve denetim görevi yürüten denetçi, dan??man ve kamu çal??anlar?n?n ki?isel verilerini,

 • 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu,

 • 4458 say?l? Gümrük Kanunu,
 • 213 say?l? Vergi Usul Kanunu,
 • 4857 Say?l? ?? Kanunu,
 • 4904 say?l? Türkiye ?? Kurumu ile ?lgili Baz? Düzenlemeler Hakk?nda Kanun,
 • 5510 say?l? Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?leri,

ve benzeri kanun, yönetmelik, tebli?lere uygun olarak i?lemektedir.

Kurulu? bu kapsamda denetçi, dan??man ve kamu görevlilerinin kimlik, ileti?im, özlük kategorilerindeki ki?isel verilerini i?lemektedir.

7.5. Uygulama ve Site Kullan?c?lar?m?za Ait ki?isel veriler

 

Kendi ürünümüz olan web tabanl?, masaüstü ve mobil uygulamalar? kendi ad?na veya kurumsal olarak kullanan kullan?c?lar?n kimlik, özlük, ileti?im, lokasyon kategorilerindeki ki?isel verilerini i?lemekteyiz.

Ayr?ca uygulama ve yaz?l?mlar? denemek isteyen ki?iler için de bir deneme hesab? olu?turulmakta ve kimlik, özlük, ileti?im kategorilerindeki ki?isel verileri i?lenmektedir.

7.6. Ziyaretçilerimize Ait Ki?isel Veriler

 

Bili?im ve tesis güvenli?inin sa?lanmas? amac?yla ziyaretçilerin ki?isel verilerini,

 • 5651 say?l? ?nternet Ortam?nda Yap?lan Yay?nlar?n Düzenlenmesi ve Bu Yay?nlar Yoluyla ??lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk?nda Kanun,

Kapsam?nda ve me?ru menfaatimiz gere?i i?lemekteyiz.

Bu kapsamda ziyaretçilerin Kimlik,  ??lem Güvenli?i, Fiziksel Mekân Güvenli?i gibi kategorilerdeki ki?isel verileri i?lenmektedir.

7.7.Site Ziyaretçilerine ve Üyelerine Ait Ki?isel Veriler

 

Me?ru menfaatimiz gere?i internet sitelerimizi ziyaret eden ve üye olarak kay?t olan kullan?c?lara ait i?lem güvenli?i, kimlik gibi kategorilerdeki ki?isel verileriniz formlar ve “çerezler” arac?l??? ile i?lenmektedir. Çerezler hakk?nda daha fazla bilgi almak için “Çerez Politikam?za” ba?vurman?z? rica ediyoruz.

7.8. Potansiyel Mü?terilerimize Ait Ki?isel Veriler

 

Sitelerimizdeki reklamlar d???nda, kullan?c?lar?m?z?, deneme sürümü kullan?c?lar?m?z?, mü?terilerimizi ve potansiyel mü?terilerimizi e-posta, sosyal medya veya telefon arac?l???yla yeni ürünler veya hizmetler hakk?nda r?zalar?n? alarak bilgilendirebiliriz. ?lgili ki?iler bu tür tan?t?m, reklam ve promosyon ileti?imine kar??, diledikleri zaman itiraz edebilirler. Ayr?ca bu tür e-postalar?m?zda ve SMS mesajlar?n? almak istemeyen ilgililer, mesajlar? engelleyebilir, iptal seçene?ini kullanabilir veya bize ba?vurarak listelerden silinmeyi isteyebilirler.

Ayr?ca ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizle ilgilenenleri bilgilendirmek için bir bültenimiz bulunmaktad?r. Her bülten, bültenimizden aboneli?inizi iptal edebilece?iniz bir ba?lant? içermektedir. Aboneli?i iptal etmek isteyenler hesap ayarlar? üzerinden bunu gerçekle?tirebilirler. Bu kapsama s?n?rl? olmak üzere potansiyel mü?terilerimize ait kimlik, özlük ve ileti?im kategorilerindeki ki?isel verilerini i?lemekteyiz.

7.9. Bayilerimize Ait Ki?isel Veriler

 

Ürün ve hizmetlerimizi sat??, pazarlama ve sat?? sonras? destek hizmetlerinde rol alan bayilerimizin temsilcilerinin kimlik, ileti?im, özlük verilerini,

 • Bayilik Sözle?mesi

 • 6098 say?l? Türk Borçlar Kanunu,
 • 2004 say?l? ?cra ?flas Kanunu,
 • 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 say?l? Vergi Usul Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?leri

ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebli?ler gere?i i?lemektedir

8. ?LG?L? K???N?N HAKLARI

 

Kurulu?, Kanun kapsam?nda ilgili ki?inin veri i?lenmeden önce onay?n? alma hakk?n?n oldu?unu, verinin i?lenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakk?na sahip oldu?unu kabul etmektedir. 

Bu anlamda ilgili ki?iler ?rtibat Ki?isine ba?vurarak;

a) Ki?isel verinizin i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,

b) Ki?isel verileriniz i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,

c) Ki?isel verilerinizin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,

ç) Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,

d) Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7nci maddesinde de öngölen ?artlar çerçevesinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyar?nca yap?lan i?lemlerin, ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,

g) ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,

?) Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme haklar?n? kullanabilir.

Buna kar??n, ?irket içinde anonimle?tirilmi? verilerle ilgili olarak ki?ilerin bir hakk? bulunmamaktad?r. Ki?isel veriler, i? ve sözle?me ili?kisinin gere?i, yarg?sal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullan?lmas? durumunda ilgili kurum ve kurulu?larla payla?abilir.

Say?lan haklar kapsam?ndaki talepler, kurulu? Ba?vuru Formunu eksiksiz doldurup ?slak imzan?z ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdan? için sadece ön yüz fotokopisi olacak ?ekilde) ?rtibat Ki?isine ileterek gerçekle?tirilir. Ba?vuru süreci ile ilgili Ki?isel Veri Ba?vurular? Ayd?nlatma Metnine göz atabilirsiniz.

9. K???SEL VER?LER?N ??LENMES?NDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

 

AKT?VA Yaz?l?m birimleri ve çal??anlar? ilgili ki?ilerin ki?isel verilerini i?lerken Gizlilik Politikas? ve di?er kurumsal politikalar?n da üzerine in?a edildi?i ?u temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygun olma: Kurulu? kendi toplad??? veya di?er taraflarca kendisi ile payla??lan ki?isel verilerin KVK’da belirtilen ilgili ki?inin ayd?nlat?lmas?, gerekli durumlarda verilerin i?lenmesi için ilgili ki?inin aç?k r?zas?n?n al?nmas? gibi ?artlar?n yerine getirilip getirilmedi?ini kontrol eder ve sorgular. ?lgili ki?ilerin ayd?nlat?lmas?, aç?k r?zalar?n?n al?nmas? veya bilgi için yapt?klar? ba?vurulara cevap verirken dürüstlük kurallar?na uygun bir ?ekilde davran?r.

 2. Do?ru ve gerekti?inde güncel olma: Kurulu? i?ledi?i ve veri tabanlar?nda tuttu?u ki?isel verilerin kontrol mekanizmalar? elverdi?i oranda do?ru bilgiler içerdi?inden emin olmaya çal???r. Mümkün oldu?u kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklar?n? do?ru bilgi payla?maya ve de?i?ikliklerde güncelleme yapmaya te?vik eder. Verilerin toplanmas? a?amas?nda do?ru ve güncel olduklar?n? kontrol etmeye dikkat eder.
 3. Belirli, aç?k ve me?ru amaçlar için i?lenme: Kurulu?, ki?isel verileri ancak bu Gizlilik Politikas?nda belirlenen belirli, aç?k ve me?ru amaçlarla i?ler.
 4. ??lendikleri amaçla ba?lant?l?, s?n?rl? ve ölçülü olma: Kurulu?, ki?isel verileri i?lendikleri amac?n s?n?rlar? d???nda ba?ka bir amaç için i?lememeye, böyle bir ihtiyaç do?du?unda ilgili ki?inin ayd?nlat?lmas? ve gerekti?inde aç?k r?zas?n?n al?nmas?na özen gösterir. Verileri sadece i?lendikleri amaçla s?n?rl? ve hizmetin gerektirdi?i ölçüde kullan?r. ?? amaçlar? d???nda verileri i?lemez, kullanmaz ve kulland?rtmaz. Ki?isel verilerin ba?ka bir amaçla i?lenmesi gerekti?inde Komite’nin gözetiminde ve onay? ile ilgili uyum araçlar?nda ve kontrol araçlar?nda düzeltmelerin yap?lmas? sa?lan?r.
 5. Süreyle Ba?l?l?k : Kurulu?, ki?isel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya i?lendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözle?meden kaynakl? ki?isel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf ç?kma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna kar??n bu amaçlar ortadan kalkt???nda kurulu? ki?isel veriyi siler ya da anonimle?tirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edilece?i Ki?isel Veri Envanterinde belirlenmi?tir.
 6. Veri Azaltma: Kurulu?, birimleri ve çal??anlar? yasalar?n ve ilgili mevzuat?n zorunlu k?ld??? kapsam ve süreler d???nda, ancak i?leme amac?n?n gerektirdi?i miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli oldu?u sürece sistemlerinde i?lemeye özen gösterir.
 7. Silme ve ?mha Etme: Kurulu? i?lemekte oldu?u ki?isel verileri ba?l? oldu?u yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuat?nda öngölen sürelerle s?n?rl? ve/veya i?leme amac?n?n gerekli k?ld??? süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Ki?isel Veri Saklama, Silme, ?mha ve Aktarma Politikas?na uygun olarak ve Komitenin de izni ve gözetiminde süresi dolan ki?isel verilerisiler, yok eder veya anonim hale getirir.
 8. Gizlilik ve Veri Güvenli?i:Kurulu?ta ki?isel verilerin i?lenmesi, aktar?lmas? ve saklanmas? süreçlerinin tamam?nda genel gizlilik kurallar?na ve veri güvenli?inini sa?lanmas?na özen gösterilir, bu amaçla olu?turulan politika belgelerine ve kurallara uygun i?lem yap?l?r. Gerekli idari ve teknik önlemler al?nmas?na özen gösterilir.

10. K???SEL VER?LER?N AKTARILMASI

 

AKT?VA Yaz?l?m üretime dönük ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek, kurum olarak ihtiyaç duydu?u uzmanl?k gerektiren faaliyetlerin yürütülmesini sa?lamak amaçlar?yla yurt içindeki ve yurt d???ndaki hizmet ve ürün tedarikçilerinden yararlan?r ve görev tan?mlar?, faaliyetleri ve sa?lad?klar? hizmetin niteli?ine göre “veri i?leyen”, “veri sorumlusu” veya “ortak veri sorumlusu” say?lan bu tedarikçiler, i? ortaklar? veya yetkili kurum ve kurulu?lara ki?isel verileri aktarabilir. ??birli?i içinde oldu?umuz üçüncü parti firmalara kullan?c?lar?m?z?n elektronik posta adresleri iletebilir.

 

10.1. Ki?isel Veri Aktar?m?nda Gözetilecek Hususlar

 

 1. Ki?isel veri payla??m? s?ras?nda veri aktar?lan tüm taraflar ile bir veri aktar?m sözle?mesi, taahhütname veya benzeri belgelerin imzalanmas? yoluyla veri aktar?m?n?n güvence alt?na al?nmas? sa?lan?r.

 2. Her bir birim ve çal??an ki?isel veri aktar?m? yap?lan muhatab?n ki?isel verilerle ilgili olu?turabilece?i riskleri önceden gözetmeli ve risk yaratacak durumlar?n olu?mamas? için özen göstermelidir.
 3. Yurt d??? men?eli uygulama ve servislerin kullan?m?nda KVK ve GDPR gibi ilgili mevzuata uyum konusunda özen gösterilir.
 4. Taraflar ve tedarikçilere yap?lacak veri aktar?mlar? esnas?nda veri güvenli?inin uygun ve güvenli araç ve kanallarla yap?lmas?, ki?isel verilerin aktar?ld??? gerçek ki?ilerin muhatap taraf?ndan yetkilendirilmi? olup olmad???n?n takip edilmesi, ki?isel verilerin aktar?m amac?yla olu?turulan nüsha ve kopyalar? varsa bunlar?n i?levleri sona erer ermez tüm mecralardan silinmesine dikkat edilmesi zorunludur.
 5. Kurulu? birim ve çal??anlar? veri aktard?klar? taraf ve tedarikçilerin ki?isel veriler konusundaki hassasiyetlerini ve uygulamalar?n? gözetmek, risk olu?turabilecek durumlar? üstlerine zaman?nda bildirmekle yükümlüdürler.  Kurulu? çal??anlar? ki?isel veriler konusunda çözümleyemedikleri durum ve sorunlar konusunda zaman?nda üstlerinden gerekli deste?i istemelidirler.
10.2. Ki?isel Verilerin Aktar?ld??? Durumlar ve Aktar?m Yap?lan Taraflar

 

Ki?isel veriler a?a??da belirtilen amaçlarla, yine a?a??da belirtilen taraflarla payla??lmaktad?r:

 1. Kurulu? taraf?ndan yürütülen ticari faaliyetlerin planlanmas? ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt d???ndaki topluluk ?irketleri, i? ortaklar?, i?tirakler, dan??man firmalar, di?er hizmet tedarikçiler gibi özel kurum ve kurulu?lar ile kamu kurum ve kurulu?lar?na,

 2. ?? süreklili?inin sa?lanmas?, hukuki, teknik ve ticari i? güvenli?inin temini, insan kaynaklar?, i? sa?l??? ve güvenli?i ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanmas? ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren gerçek ve tüzel ki?ilerle ve onlar?n birlikte çal??t??? üçüncü taraflara; 
 3. Kurulu?un tedarik etti?i hizmetler çerçevesinde sözle?me imzalad??? ki?iler ve onlar?n birlikte çal??t??? üçüncü ki?ilere, 
 4. Kurulu?un sundu?u hizmetler veya çal??ana sosyo-ekonomik fayda sa?lay?c? nitelikte d??ar?dan hizmet sa?layan tedarikçiler ve onlar?n birlikte çal??t??? üçüncü taraflara,
 5. ??e al?m, i?ten ç?k?? sürecinde Kurulu? içi departmanlara, topluluk ?irketlerimize, önceki veya sonraki i?verenlere,
 6. Kurulu?un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde i? ortaklar?m?z, dan??man firmalar?m?z, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kurulu?lar, mahkemeler, kamu kurum ve kurulu?lar? ve yetkili mercilere,
 7. Kurulu? taraf?ndan yap?lan sözle?melerin kurulmas? ve ifas? kapsam?nda gerekli ödeme ve tahsilat i?lemleri için ilgili bankalara, 
 8. Çal??anlar?n sigorta ve benzeri haklardan yararlanabilmeleri için sigorta acenteleri ve sigorta ?irketlerine
 9. Kurulu?umuzun haklar?n?n tesisi, kullan?lmas? ve korunmas? kapsam?nda hukuki ve mali destek almak amac?yla hukuk, muhasebe/SMM bürolar?, avukatlar ve di?er dan??manlara,
 10. Kurumsal elektronik ileti?im kanallar? için gerekli altyap? ve hizmetler ile Veri güvenli?inin sa?lanmas? amac?yla bulut hizmeti sunan yurt içindeki ve yurt d???ndaki hizmet tedarikçilerine;
 11. Anl?k ileti, dosya payla??m?, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi ileti?im kanallar? ve araçlar?n? kullanabilmek için hizmet tedarik etti?imiz yurt d??? men?eili platform ve uygulamalara,
 12. Elektronik imza temini ve yetkilendirilmesi i?lemleri için hizmet sa?lad???m?z tedarikçiye,
 13. Çal??anlar?n motivasyonlar?n?n art?r?lmas?, ekip ruhunun güçlendirilmesi amaçlar?yla özel günlerinde destek mesajlar? at?labilmesi, etkinlikler düzenlenmesi, ba?ar? çal??anlar?n ödüllendirilmesi için bu alanlarda hizmet sa?layan tedarikçi kurulu?larla,
 14. Kurulu? taraf?ndan al?nan veya mü?terilerin talebi üzerine yürütülen kalite, sosyal ve di?er konulardaki denetimlerin yürütülebilmesi için denetim yapan denetçiler ve yurt içi veya yurt d??? men?eli denetim kurulu?lar?na,
 15. Fikri ve s?nai mülkiyete konu i? ve i?lemlerle ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesi amac?yla özel ve kamu kurum/kurulu?lar?na ki?isel veriler aktar?lmaktad?r.
10.3. Ki?isel Verilerin Yurt D???na Aktar?lmas?

 

Günümüzde yayg?n ve kaç?n?lmaz olarak kullan?lan bulut, anl?k ileti ya da online ileti?im kanallar? ile hizmet sunumu amac?yla yurt d???nda yerle?ik a?a??daki taraflarla payla??lacakt?r. Bu kapsamda,

 1. Ofis i? ve i?lemleri için ABD Men?eli Microsoft ile,

 2. ?? amac?yla çal??anlar aras?nda ve mü?terilerle kurulan ili?kilerde anl?k mesajla?ma uygulamas? olarak Whatsapp uygulamas? üzerinden ABD Men?eli Facebook ile,
 3. ?? amac?yla büyük boyutlu dosyalar?n payla??m? için ABD men?eli Google, Wetransfer ve Microsoft ile,
 4. Veri merkezi, bulut sunucu hizmetleri sa?layan Azure üzerinden ABD men?eli Microsoft ile,
 5. Toplu e-posta yönetimi için ABD men?eli Constant Contact ile,
 6. Mü?terilere internet sitesi üzerinden anl?k destek verebilmek için ve ABD Men?eli Tawk.to ile,
 7. Mü?terilere teknik destek sa?layabilmek için uzaktan eri?im sa?layan ABD men?eli Ammy, Almanya men?eli Anydesk ve Teamviewer ile,
 8. Video konferanslar hizmetleri için Skype uygulamas? üzerinden ABD men?eli Microsoft,
 9. Kurumsal e-posta hizmetlerimiz için ABD men?eli Google ve Rusya men?eli Yandex ile ve eposta sunucusu hizmeti veren SendGrid uygulamas? üzerinden Twilio ile,
 10. Günlük i? faaliyetlerinin yürütülmesi için mobil ve masaüstü ??letim sistemleri sa?layan ABD men?eli Apple, ABD men?eli Microsoft ve Google ile,
 11. Sosyal Medya hizmeti sunan ve yurt d???ndan hizmet veren ABD men?eli Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve Youtube üzerinden ABD men?eli Google ile payla??lmaktad?r.

Her bir hizmet sa?lay?c?n?n kendi gizlilik politikalar?na ?u ba?lant?lardan ula?abilirsiniz:

 1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4. Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
 5. Constant Contact (https://www.endurance.com/privacy/privacy)
 6. Tawk.to (https://www.tawk.to/privacy-policy/)
 7. Ammy (https://www.ammyy.com/en/priv_policy.html)
 8. Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
 9. Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
 10. Skype (https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/)
 11. Yandex (https://yandex.com.tr/support/legal/confidential/01032016/index.html?lang=en)
 12. Twilio (https://www.twilio.com/legal/privacy)
 13. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 14. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 15. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
 16. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 17. Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
 18. Sharethis (https://sharethis.com/privacy/)
 19. Cloudflare (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/)

11. DENET?M, BA?VURULAR VE VER? ?HLAL B?LD?R?MLER?

 

Kurulu? ki?isel verilerin korunmas? konusunda gerekli iç ve d?? denetimleri yapt?rabilmektedir.

?lgili ki?ilerin yapt??? ba?vurular en geç 30 gün içerisinde, Komite taraf?ndan ilgili birimin de görü?ü al?narak cevaplan?r.

Kurulu? ki?isel verilerle ilgili herhangi bir ihlal oldu?u kendisine bildirildi?inde, bu durumun ö?renildi?i tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulununur. ?lgili taraflar? ve ki?ileri de ayn? ?ekilde bilgilendirir.

12. GÜNCELLEME

 

?? bu politika belgesi, kurulu?un ki?isel veri i?leme ?artlar?, araçlar?, amaçlar?  ile kapsam? de?i?ti?inde ve ki?isel verilerin payla??ld??? taraflar?n de?i?mesi durumlar?nda güncellenir. Her bir maddede yap?lan güncellemeler ayr? bir tabloda tutulur.

 

 

 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.