K?ML?KOKUR NED?R?

Kimlikokur, dünyadaki tüm kimlik ve pasaportlar? OCR yöntemi ile okuyup tan?yabilen, resim ve metin olarak saklay?p, windows ortam?ndaki tüm programlara aktarabilen bir yaz?l?md?r.

KimlikOkur, otel ve hastane gibi giri?te kimlik kayd? yap?lmas? zorunlu tüm kurumlarda kay?t için harcanan zaman? en aza indirip, hatay? ortadan kald?r?r; böylece mü?teri memnuniyetinizi art?r?r ve hizmet kalitenizi yükseltir.

Kimlik fotokopisi alan i?letmelerde fotokopi görünmez ancak büyük bir maliyet olu?turur. Ayr?ca çekilen fotokopilerin güvenli bir ?ekilde ar?ivlenmesi ve gerekti?inde tekrar kullan?lmas? da neredeyse imkans?zd?r.  KimlikOkur ile fotokopi maliyeti ve ar?ivleme sorunlar? tamamen ortadan kalkar. S?n?rs?z say?da güvenli kay?t tutabilece?iniz gibi, istedi?iniz anda size bu bilgileri sunan dijital bir ar?iviniz de olu?ur.

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.