Neden Kimlikokur?

Yeni TC Kimlikleri ile %100 Uyumludur

Kimlikokur yeni TC kimlikleri ile %100 uyumludur. Yeni kimlik türlerini kolayca ö?renir

Yüksek Do?ruluk Oran?na Sahiptir

Tüm ülke pasaportlar?n? ve çizgi kodlu ülke kimliklerini %100 okuyabildi?i gibi, TC Nüfus cüzdan?nda çok yüksek do?ruluk oran?na sahiptir

S?n?rs?z Ar?ivleme Yapar

Veriyi hem forma, hem tabloya hem de bir metin dosyas?na e? zamanl? yazabildi?i gibi, s?n?rs?z ar?ivleme yapar ve ar?ivdeki bilgilere kolayca ula??m sa?lar

Tüm Taray?c?larla Çal???r

Donan?m seçmez. Mobil taray?c?larla bile çal??abilir. Donan?m?n teknik yeterlili?ine göre en yüksek performans? sergiler.

Kullan?m? Pratiktir

Entegre oldu?u programdan veya taray?c? üzerinden tek tu?la çal??abilir. Kimli?in tipini, önünü - arkas?n? otomatik olarak alg?lar

Arka Planda Sessizce Çal???r

Ayn? anda birden fazla programa entegre olsa da, bilgisayar?n?z? yormaz, sessiz modda, arka planda görünmeden çal???r

Kimler Kimlikokur Kullan?yor?

Misafir giri?lerinde h?zl? check-in imkan? sa?lar. Kimlik bilgileri h?zl? ve hatas?z olarak misafir kart?na yans?t?l?r.

Yo?un hasta ve ziyaretçi giri?inin oldu?u hastane, dal merkezi vb. tesislerde kimlik bilgilerinin kay?tlara geçirilmesinde kullan?lmaktad?r.

img-feature

Belediyecilik hizmetleri için gerekli olan kimlik bilgilerinin sisteme aktar?lmas? süreçlerinde aktif olarak kullan?lmaktad?r<

Ziyaretçilerin kimlik bilgileri, kime geldi?i, ziyaret tarihleri, opsiyonel olarak foto?raf?n?n çekilmesi, hatta araç plaka bilgilerine kadar kapsaml? bir Ziyaretçi kay?t sistemi olarak kullan?lmaktad?r.<

Fujitsu Fi65F Kimlikokur'un Yüksek Performansl? Partneri
Singleimgh2

Fujitsu Fi65F: H?zl?, Küçük, Teknolojik

Seçili çözünürlü?e ba??ml? olarak bir kimli?i 2-3 sn içerisinde tarayarak aktarabilir. Az yer kaplamas? aç?s?ndan giri? bankolar?na uygundur.

- A5 Boyutta Tarama, Tarama Çe?idi: CIS

- Optik Çözünürlü?ü: 1200 DPI

- Dahili Bellek Kapasitesi: 64MB

- Minimum Sistem Gereksinimleri: Pentium Dual-Core @ 1.50GHz - Windows XP, Vista - 2 GB Ram - USB Port

- Boyut: 275 x 270 x 38 mm

 

Ne Söylediler

Kimlikokur program? ile check-in süresi oldukça k?sald?. Program, sistemi sat?n alma amac?m?z? tam anlam?yla yerine getirmektedir.  Önümüzdeki zamanlarda daha farkl? amaçlar için de kullan?larak (register tarama) daha da yararl? hale getirilecektir. Sisteme geçti?imizden beri adaptasyon sürecindeki tüm isteklerimizi Kimlikokur ekibi yerine getirmi? veya getirmek ad?na çal??malarda bulunmu?tur. Teknik destek ad?na firma ilgili ve h?zl? çal??maktad?r.

Can ertürk
Can ertürk NG Hotels www.nghotels.com.tr

Turizm Sektöründeki Di?er Markalar?m?z

Talya Bili?im, 21 Y?ll?k Tecrübe ile Turizm Sektöründeki Pek Çok Teknolojinin ?lk Uygulay?c?s?d?r

500
Kurum Referans?na Sahiptir
1774
Say?l? Kimlik Bildirme Kanuna Uygundur
3
Saniyede Tüm Bilgileri Okur
21
Y?ll?k Bili?im Sektörü Tecrübesine Sahiptir

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.