YAZILIM: 
 KimlikOkur Yaz?l?m? (Abbyy lisans? ile):  1200 € + KDV 
Okuma sistemlerinde en önemli maliyeti OCR lisans? tutar. Ald???n?z sistemin orijinal lisansa sahip oldu?una emin olunuz.
KimlikOkur, OCR alan?nda dünya lideri Abbyy nin sistem geli?tirme lisans?na (SDK) sahiptir;
ayr?ca tüm sat??lar?m?zda kullan?c?lar?m?za Abbyy Fine Reader orijinal lisans? verilir.
 
Toplu Al?m Fiyat ?ndirimi:
5+, 10+, 20+ ve 50+ üstü al?mlarda s?ras?yla %15, %20, %25 ve %30 indirim avantajlar? vard?r.

DONANIM: 
Kimlikokur tüm taray?c?larla çal??abilme özelli?ine sahip olsa da, gerek ergonomisi, gerek h?z?, gerekse di?er teknik özellikleri aç?s?ndan Fujitsu Fi65F taray?c? ile kullan?lmas?n? tavsiye ediyoruz.
Fujitsu Fi65F Taray?c?: 350 € + KDV
 
- Ürün pasaport ve TC kimli?i taramak için çok uygundur. Az yer kaplamas? aç?s?ndan giri? bankolar?na uygundur.
 
- Seçili çözünürlü?e ba??ml? olarak bir pasaportu 2-3 sn içersinde tarayarak aktarabilir.

SERV?S ve GÜNCELLEME ANLA?MASI:
Sürekli profesyonel Destek ve Teknolojik Yenilenme ?mkan? Sunar
KimlikOkur, ilk y?ldan sonra, bir y?l için sat?? fiyat?n?n %20 'sine servis ve güncelleme anla?mas? sunuyoruz

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.