Yasal Zorunluluklara Uygun Mudur?


Kimlikokur, 1774 say?l? kanunda belirtilen kurumlar?n, misafirlerinin kimlik bilgilerini alma ve saklama i?lemlerini öngörülen usullere uygun olarak yap?labilmesini sa?layan teknolojik bir çözümdür.

1774 say?l? Kimlik Bildirme Kanunu:

1774 say?l? Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2. Maddesine göre; otel, motel, han, pansiyon, bekar odalar?, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sa?l?k müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hay?r kurumlar?n?n sosyal tesislerinin sorumlu i?leticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabanc? herkesin kimlik ve geli? ayr?l?? kay?tlar?n?, örne?ine ve usulune uygun ?ekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine haz?r bulundurmak zorundad?rlar.e tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerler

2 Mart 2001 tarih ve 24384 say?l? Bakanlar Kurulu Karar?yla 1774 Say?l? Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2. maddesinde say?lan tesislerden otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ileyatarak tedavi uygulanan özel sa?l?k müesseselerinin, idarenin bilgisayar sistemi kurmas? ve gerekli altyap?y? haz?rlamas?yla birlikte tüm kay?tlar?n? bilgisayarda tutmalar? ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine ba?lamalar? gerekti?i karar? al?nm??t?r.

 

Kimlikokur, 6698 say?l? Ki?isel Verilen Korunmas? Kanunu'na Uygundur.

Kimlikokur;

  • Aktar?lm?? kimlik bilgilerine listede maskelenme uygulanmaktad?r. Kimlik bilgilerine ula?mak içinse yetki ?ifresi gerekmektedir. ?ifre girilmeden kimlik resmi ve bilgisi aç?lamaz.
  • Daha önce konaklam?? misafirin kimli?i, program içinde sorgulanarak bulunabilir ve ço?altma yap?labilir. Bu sayede yeniden kimli?in taranarak görselinin al?nmas?na  gerek kalmaz. Ço?altma özelli?i kullan?ld???nda misafir kay?t tarihi, i?lemin yap?ld??? tarihe güncellenmektedir.
  • Bilgilerinin saklanmas?n?/kullan?lmas?n? istemeyen mü?teri/ziyaretçiler için, çekim yap?ld?ktan ve bilgiler aktar?ld?ktan sonra veri taban?ndan ve resmin sakland??? yerden kal?c? olarak silinebilmektedir.
  • Resmin üzerinde "kopyad?r ve misafirin izni al?nm??t?r" ibaresi bulunmaktad?r. (Kimlik resminin üzerindeki yaz? iste?e göre de?i?tirilebilir.)
  • Kimlik resmi, ?ifreli olarak saklanabilmektedir ve sadece program içinden yetkili ki?i ?ifre ile ula?abilmektedir.
  • Aktar?lan kimlikler listeden kal?c? olarak dü?ürülebilmektedir.
  • Kimlik resimleri belirlenen bir süreden sonra, programda gözükmemesin sa?lanabilmektedir.

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.