Neden Kimlikokur?


KimlikOkur, ö?renme yetene?i sayesinde sürekli kendisini geli?tirebilen ak?ll? bir tan?ma sistemine sahiptir. Bu sayede, k?sa sürede en h?zl? ve hatas?z okuyan kimlik tan?ma sistemi olmu? ve hem Türkiye'nin hem de dünyan?n seçkin kurumlar?n?n bu alandaki  tercihi haline gelmi?tir.

KimlikOkur'un teknolojisi, onu benzerlerinden ay?ran bir çok üstün özellik sa?lar. Bunlardan sadece bir kaç?n? ?öyle özetleyebiliriz:
 

- Tüm taray?c?larla çal??mas?, bir cihaza ba??ml? olmamas?;

- Tüm ülke pasaportlar?n? ve çizgi kodlu ülke kimliklerini  %100 okuyabilmesi;

- TC Nüfus cüzdan?nda çok yüksek  do?ruluk oran?na sahip olmas?;

- ?stenilen her türlü programa veri aktarabilmesi;

- Kullan?m?n çok h?zl? ve pratik olmas?;

- Taray?c? üzerinden de  tek tu?la çal??mas?;

- Kimli?in tipini, önünü - arkas?n?  otomatik olarak alg?lamas?;

- Yeni kimlik türlerini ö?renebilmesi;

- Ayn? anda birden fazla  programa entegre olabilmesi;

- Entegre oldu?u program içinden tek tu?la(hotkey) çal??abilmesi;

- Sessiz modda, arka planda, görünmeden çal??abilmesi;

- Entegre oldu?u programa kimlik bilgileri gibi resmini de  aktarabilmesi;

- Veriyi hem forma, hem tabloya hem de bir metin dosyas?na e? zamanl? yazabilmesi;

- Seçenekli bilgileri program?n istedi?i seçene?e çevirerek aktarabilmesi;

- ?lki büyük, di?erleri küçük ?ekilde harf de?i?imi yapabilmesi;

- Türkçe karekterleri ingilizce'ye çevirebilmesi;

- Kimlik üzerinde bozuk  k?s?mlar?n mouse ile seçilerek okutulabilmesi;

- Toplu giri?lerde arka arkaya toplu okuma ve sonradan aktarma yap?labilmesi;

- Kullan?c? taraf?ndan de?i?tirilebilen dizaynda ç?kt? vermesi;

- S?n?rs?z ar?ivleme yapabilmesi, ar?ivedeki bilgilere kolayca ula??m sa?lamas?;

- Mobil taray?c?larla çal??abilmesi;

- Dosyadan okuma  yapabilmesi;

- Çift tarafl? okuyucular? desteklemesi, kimli?in ön ve arka yüzünü ayn? anda okumas?;

- Windows, Java ve Web tabanl? programlara da aktar?m yapabilmesi.

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.