D?J?TAL SERV?SLER  AYDINLATMA METN?
 
1. Amaç ve Kapsam
AKT?VA YAZILIM (bundan sonra k?saca “Kurulu?” olarak an?lacakt?r) olarak, payla?t???n?z ki?isel verilerinizin güvenli?i ve korunmas? konusunda özenle çal??t???m?z? söylemek isteriz. Kurulu? bu metinde ve Gizlilik Politikas?nda belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Ki?isel verilerinizi 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’na (“KVK”)  ve uygun olarak i?liyor, korunmas? için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler al?yoruz.
Bu çerçevede, video konferans kat?l?mc?lar?n?n, anl?k mesajla?ma uygulamalar? üzerinden ileti?ime geçenlerin ve internet tabanl? dosya payla??m? yapt???m?z ki?ilerin ki?isel verilerini a?a??da aç?klanan ?artlarda ve mevzuatta öngörülen s?n?rlar dahilinde i?lenmektedir. Ki?isel verilerinizi nas?l i?lendi?ine ili?kin daha detayl? bilgi için ayd?nlatma yükümlülü?ümüzün bir parças? olan Gizlilik Politikam?z? inceleyebilirsiniz.
?nternet sitemizde payla?t???m?z bize ait olmayan internet siteleri ve sosyal medya hesaplara ili?kin veri güvenli?i ve ki?isel verilerin korunmas? konusu AKT?VA YAZILIM sorumlulu?unda de?ildir. Bunlarla ilgili  site  veya hesab?n sahibi olan kurulu?a ait politika ve belgeleri incelemenizi öneririz.
2. Baz? Temel Kavramlar
Ki?isel Veri: Kimli?i belirli veya belirlenebilir gerçek ki?iye ili?kin her türlü bilgi.
Aç?k R?za: Belirli bir konuya ili?kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle aç?klanan r?za.
Veri Sorumlusu: Ki?isel verilerin i?leme amaçlar?n? ve vas?talar?n? belirleyen, veri kay?t sisteminin kurulmas?ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki?i.
Veri ??leyen:  Veri sorumlusunun verdi?i yetkiye dayanarak onun ad?na ki?isel verileri i?leyen gerçek veya tüzel ki?i
Alt Veri ??leyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçlar? do?rultusunda ve kendi vas?talar? ile i?leyen, kendi veri kay?t sisteminin kurulmas?ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel ki?i.
?lgili Ki?i: Ki?isel verisi i?lenen gerçek ki?i.
Ki?isel Verilerin ??lenmesi: Ki?isel verilerin tamamen veya k?smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas?, muhafaza edilmesi, de?i?tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aç?klanmas?, aktar?lmas?, devral?nmas?, elde edilebilir hâle getirilmesi, s?n?fland?r?lmas? ya da kullan?lmas?n?n engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lem.
3. Veri Sorumlusunun Kimli?i
AKT?VA YAZILIM 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun 3. Maddesinde tan?ml? “Veri Sorumlusu” s?fat?yla ki?isel verilerinizi i?lemekte olup ileti?im bilgileri a?a??dad?r:
Ünvan  : AKT?VA YAZILIM DAN.B?L?.TEK.MÜH.VE DI? T?C.A?.
Adres : Sancak Mah. Konrad Adenauer Cad. Kap? No:38 Daire No:2 Tel:3124907088 Çankaya / ANKARA
yaz??ma adresine ya da  [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.
4. Hukuki Nitelik ve Kapsam
6698 say?l? Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlular?na ki?isel verileri i?lenen kimseleri ayd?nlatma yükümlülü?ü getirmi?tir. Ayd?nlatma yükümlülü?ü, KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde say?lan haklar?n?z ile, veri sorumlusunun kimli?i, ki?isel verilerin i?leme amaçlar?, aktar?ld??? ki?iler, aktarma amaçlar?, ve yöntemleri ki?isel verilerin toplanmas?n?n hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nas?l ba?vuraca??n?z gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.
AKT?VA YAZILIM i?bu Ayd?nlatma Metni” ve Gizlilik Politikas?”  ile ki?isel verilerinizi mevzuatta öngörülen s?n?rlar ve ?artlar dahilinde i?ledi?i hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçl?yoruz.
5. Ki?isel Verilerinizi ??leme Amaçlar?m?z
Ki?isel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler do?rultusunda;
 1. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
  2. ?? süreklili?inin sa?lanmas?, hukuki ve idari i? güvenli?inin temini,
  3. ?? ve uygulama stratejilerinin planlanmas? ve icras?,
  4. ?? sa?l??? ve güvenli?i süreçlerinin yönetilmesi,
  5. Kurulu?, hizmetler ve ürünler  hakk?nda sunum, tan?t?m ve bilgilendirme yap?lmas?,
  6.  Elektronik ve di?er sosyal medya araçlar? ile bas?l?, süreli ve süresiz yay?nlar?n kullan?lmas?,
  7.  Bayilik süreçlerinin yürütülmesi
  8.  Bas?n mensuplar? ve bas?n, yay?n organlar? ile ileti?im kurulmas? ve sürdürülmesi,
  9.  Kamuoyunun faaliyetler hakk?nda bilgilendirilmesi,
  10.  ?? görü?melerinin zaman?nda ve etkili bir biçimde gerçekle?tirilmesi,
  11. ??lerin zaman?nda ve gere?ine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  12.  Yerel, ulusal ve uluslar aras? seviyelerdeki faaliyetlerin planlanmas? ve yürütülmesi,
  13.  Yurtiçinde ve yurt d???ndaki  i? ortaklar? ve topluluk ?irketleri ile ili?kilerin yürütülmesi,
  14. Fikri ve s?nai mülkiyetle ilgili i?lemlerin yürütülmesi,
  15.  Kurulu?, ürünler ve hizmetler hakk?nda tan?t?m, pazarlama  ve bilgilendirme yap?lmas?,
  16.  Mü?teri ve potansiyel mü?terilerden bildirim ve geri dönü? al?nmas?,
  17.  Mü?terilere teknik destek sa?lanmas?,
  18.  Mü?teri ve potansiyel mü?terilerin sorular?n?n cevaplanmas?
  19.  Fuar, seminer gibi etkinliklere kat?lmak,
 2. Çal??anlarla ?lgili Amaçlar:
  1.  Çal??anlar?n  i? sözle?melerinin olu?turulmas? ve ifas?,
  2. Çal??anlara sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulanmas?,
  3.  Çal??anlara sosyoekonomik fayda sa?lanmas?,
  4.  Yurt içi ve yurt d??? görevlendirme, yolculuk ve konaklamaya ili?kin süreçlerin yürütülmesi,
  5.  ?nsan kaynaklar? süreçlerinin planlanmas? ve yürütülmesi,
  6.  ??e al?m, i? ili?kisinin yürütülmesi, performans de?erlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  7.  Performans ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Bili?im Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1.  Bili?im ve ileti?im altyap?s?n?n olu?turulmas?, güncellenmesi,
  2.  Bili?im araç ve sistemlerinin kullan?c?lar?n?n yönetilmesi,
  3.  Kurumsal sosyal medya hesaplar?n?n yönetilmesi,
  4.  Mobil uygulama kullan?c?lar?na ait i?lemlerin yürütülmesi,
  5.  Veri güvenli?inin sa?lanmas? ve verilerin ar?ivlenmesi,
  6.  Kurulu?a ait ta??tlar?n ve kullan?c?lar?n?n takibinin yap?lmas?,
  7.  Mü?terilere ait dijital varl?klar?n ve haklar?n korunmas? ve yönetilmesi amaçlar?yla ki?isel veriler i?lenmektedir.
amaçlar? do?rultusunda KVK’n?n 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ki?isel veri i?leme ?artlar? kapsam?nda i?liyoruz.
6. Ki?isel Verilerinizin ??lenme Yollar?
Verilerinizi, Kanunun 4 üncü maddesinde say?lan ilkelere uygun olacak ?ekilde ve aç?k r?zan?z? alarak i?liyoruz.
6.1. Video Konferans Uygulamalar?
?? amac?yla kulland???m?z Skype isimli gibi video konferans uygulamalar?n?n kullan?lmas? kimlik, ileti?im, lokasyon, görsel ve i?itsel kay?tlar, i?lem güvenli?i ve benzeri kategorilerde ki?isel verilerinizin i?lenmektedir.
6.2. Anl?k Mesajla?ma Uygulamalar?
?? amac?yla kulland???m?z anl?k mesajla?ma uygulamalar? üzerinden kimlik, ileti?im, lokasyon, görsel ve i?itsel kay?tlar ve benzeri kategorilerde ki?isel verilerinizin i?lenmektedir.
6.3. ?nternet Tabanl? Dosya Payla??m Uygulamalar?
?? amac?yla kulland???m?z anl?k mesajla?ma uygulamalar? üzerinden kimlik, ileti?im ve benzeri kategorilerde ki?isel verilerinizin i?lenmektedir.
6.4. Mobil Uygulamalar
Mobil uygulamalar?m?z üzerinden kimlik, ileti?im ve benzeri kategorilerde ki?isel verilerinizin i?lenmektedir.
6.5. Sosyal Medya Uygulamalar?
Kurulu?um, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili mü?teri, potansiyel mü?teri ve genel kamuoyu ile tan?t?m ve bilgilendirme amaçl? ileti?im kurmak, muhataplar?m?zdan gelen görü? ve önerileri alabilmek için Facebook, Instagram, Twitter, Lindekin vb. Sosyal medya uygulamalar? üzerinde ilgili ki?ilerin ki?isel verilerini i?lemekteyiz.
7. Ki?isel Verilerin Payla??lmas?
7.1. Hangi amaçlarla payla??yoruz
AKT?VA YAZILIM olarak KVK Kanunu’na uygun olarak toplad???m?z ve i?ledi?imiz ki?isel verilerinizi, i? süreklili?i ve hizmetlerin yürütülmesi amac?yla ve gizlilik sözle?meleri e?li?inde; resmi kurum/kurulu?lara, ticari ya da sektörel ili?ki içinde bulundu?umuz yurt içi ve yurt d??? tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet al?nan yurt içindeki ve d???ndaki firmalara ve servislere, kurulu?un çözüm ortaklar?na ve ifa yard?mc?s? konumundaki yurt içindeki ve yurt d???ndaki ?irketlere aktar?lmaktad?r. ??birli?i içinde oldu?umuz üçüncü parti firmalara kullan?c?lar?m?z?n elektronik posta adresleri iletebilir.Verileri kimlerle ve nas?l payla?t???m?z konusunda detayl? bilgiye “Gizlilik Politikam?zdan”  eri?ebilirsiniz.
 
7.2. Yurt D???na Aktar?m
Günümüzde yayg?n ve kaç?n?lmaz olarak kullan?lan bulut, anl?k ileti ya da online ileti?im kanallar? ile hizmet sunumu amac?yla yurt d???nda yerle?ik a?a??daki taraflarla payla??lacakt?r. Ki?isel verileriniz bu kapsamda,
 1. Ofis i? ve i?lemleri için ABD Men?eli Microsoft ile,
 2. ?? amac?yla çal??anlar aras?nda ve mü?terilerle kurulan ili?kilerde anl?k mesajla?ma uygulamas? olarak Whatsapp uygulamas? üzerinden ABD Men?eli Facebook ile,
 3. ?? amac?yla büyük boyutlu dosyalar?n payla??m? için ABD men?eli Google, Wetransfer ve Microsoft ile,
 4. Mü?terilere teknik destek sa?layabilmek için uzaktan eri?im sa?layan ABD men?eli Ammy, Almanya men?eli Anydesk ve Teamviewer ile,
 5. Video konferanslar hizmetleri için Skype uygulamas? üzerinden ABD men?eli Microsoft ile,
 6. Günlük i? faaliyetlerinin yürütülmesi için mobil ve masaüstü ??letim sistemleri sa?layan ABD men?eli Apple, ABD men?eli Microsoft ve Google  ile,
 7. Sosyal Medya hizmeti sunan ve yurt d???ndan hizmet veren ABD men?eli Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin ile payla??lmaktad?r.
Her bir hizmet sa?lay?c?n?n kendi gizlilik politikalar?na ?u ba?lant?lardan ula?abilirsiniz:
 1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4. Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
 5. Ammy (https://www.ammyy.com/en/priv_policy.html)
 6. Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
 7. Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
 8. Skype (https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/)
 9. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 10. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 11. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
 12. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 13. Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
8. Ki?isel Verilerinizi Nas?l Koruyoruz?
AKT?VA YAZILIM taraf?ndan toplanan ki?isel verilerin korunmas? ve yetkisiz ki?ilerin eline geçmemesi ve mü?terilerimizin ve mü?teri adaylar?m?z?n ma?dur olmamas? için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler al?nmaktad?r. Bu çerçevede kulland???m?z yaz?l?mlar?n standartlara uygun olmas?na, veri payla??lan veri i?leyenler ve üçüncü taraflarla veri aktar?m sözle?meleri imzalamaya ve kurulu? içinde Gizlilik Politikam?za  uymaya özen göstermekteyiz.
9. Toplant? Kay?tlar?n?n Payla??lmas? ve Yay?nlanmas?
Video konferansla yürütülen toplant?lar?n içerikleri hizmete özel ve gizli olup, çal??anlar?m?zla ve toplant?n?n amac? ile s?n?rl? olarak i? ortaklar?m?zla payla?abiliriz.
Yine toplant? ba?lang?c?nda bilgilendirmek kayd?yla ve ayr?ca sözlü ve yaz?l? izninizi alarak toplant?y? ve içeri?ini sosyal medya ve/veya di?er yayg?n organlar? üzerinden payla?abilir ve yay?nlayabiliriz. Buna onay vermiyorsan?z sözlü bilgilendirmenin ard?ndan buna itiraz edebilir, toplant?dan ayr?labilirsiniz.
10. Veri Sahibi Olarak Haklar?n?z
Ki?isel veri sahipleri olarak, KVK’n?n 11 inci maddesinde say?ld??? ?ekliyle;
a) Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,
b) Ki?isel verileri i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
c) Ki?isel verilerin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,
d) Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
e) Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
f) KVK’n?n ve ilgili di?er kanun hükümlerine uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? hâlinde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
g) ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,
h) Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?ramas? hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme haklar?na sahipsiniz.
11. Üçüncü Taraflar?n ??lemleri
Bu Ayd?nlatma Metni ve aç?k r?za beyan? yaln?zca AKT?VA YAZILIM taraf?m?zdan ve bizim kontrolümüzde yürütülen uygulamalar için geçerlidir. Uygulamalar?na kat?lan di?er taraflar?n bizim bilgimiz d???nda di?er kat?l?mc?lardan izinli veya izinsiz olarak yürütebilecekleri veri i?leme faaliyetleri, söz konusu ki?i/ki?ilerin sorumlulu?undad?r.
12. Ki?isel Verilerinizle ?lgili Bilgi Alma Hakk?n?z ve Ba?vuru Süreci
Kanunun “ilgili ki?inin haklar?n? düzenleyen” 11 inci maddesi kapsam?ndaki haklar?n?z ve ba?vuru ?ekline ili?kin Ki?isel Veri Sahibi Ba?vurular? sayfam?zdan detayl? bilgi alabilir ve süreci takip ederek bize ba?vurabilirsiniz.
 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.