K???SEL VER? SAH?B? BA?VURULARI

1. BA?VURU ?EKL?

KVK n?n 13 üncü maddesinin 1. f?kras? gere?ince, ayn? Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklar?n?z? kullanmak ile ilgili talebinizi kay?tl? elektronik posta (KEP) adresi ya da Kurulu?umuza daha önce bildirdi?iniz ve sistemimizde kay?tl? bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresimize gönderebilir ya da yaz?l? olarak ?ahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vas?tas?yla Kurulu?umuzun ileti?im adresine ula?t?rabilirsiniz. Ki?isel verilere ili?kin daha detayl? bilgi için Gizlilik Politikam?za  göz atabilirsiniz. 

2. BA?VURUDA BULUNMASI GEREKEN B?LG?LER;

a) Ad?n?z, soyad?n?z ve ba?vuru yaz?l? ise imzan?z,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? iseniz T.C. kimlik numaras?, yabanc? iseniz uyru?unuz, pasaport numaran?z veya varsa kimlik numaran?z,

c) Tebligata esas yerle?im yeri veya i? yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaran?z,

d) Talep konunuzun bulunmas? gerekmektedir. Konuya ili?kin bilgi ve belgeler ba?vuruya eklenmelidir.

3. BA?VURU ÖNCES? B?L?NMES? GEREKENLER

6698 Say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununda (KVK Kanunu”) ilgili ki?i olarak tan?mlanan ki?isel veri sahiplerine (Bundan böyle Ba?vuru Sahibi” olarak an?lacakt?r.) KVK Kanununun 11. maddesinde ki?isel verilerinin i?lenmesine ili?kin belirli taleplerde bulunma hakk? tan?nm??t?r.

KVKnun 13/I. maddesi uyar?nca veri sorumlusu olan Kurulu?umuz, bu haklara ili?kin olarak yap?lacak ba?vurular?n yaz?l? olarak veya Ki?isel Verilerin Korunmas? Kurulu (‘‘Kurul’’) taraf?ndan belirlenen di?er yöntemlerle taraf?m?za iletilmesi gerekmektedir.

Hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel verilerin do?ru ve güncel olmas? önemlidir. Bu nedenle ki?isel verilerinizde bir de?i?iklik meydana geldi?inde lütfen bize bildiriniz. KVK ve ilgili mevzuat uyar?nca kendinizle ilgili; 

  • Ki?isel veri i?lenip i?lenmedi?ini ö?renebilir,  
  • Toplad???m?z bilgilere ili?kin ayr?nt?lar? talep edebilir, 
  • Bu bilgilerin ne amaçla topland???n? ve ne ?ekilde kullan?ld???n?, yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri ö?renebilir veya 
  • Eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunlar?n i?lenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkt?ysa silinmesini aktar?m yap?lan üçüncü ki?ilere yap?lacak bildirimleri de kapsayacak ?ekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede yaz?l?” olarak Kurulu?umuza yap?lacak ba?vurular, i?bu formun ç?kt?s? al?narak ve zarf?n üzerine veya konuya Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu Bilgi Talebi” yaz?larak.;

  • Ba?vuru sahibinin ?ahsen ba?vurusu ile,
  • Noter veya iadeli taahhütlü posta vas?tas?yla, 
  • Kurulu?umuz adresine kay?tl? elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle taraf?m?za iletilebilecektir. 

4. VER? SAH?B? BA?VURU FORMU

??bu Form, 6698 say?l?Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu (KVK Kanunu”) kapsam?nda Veri ?lgilisi olarak sahip oldu?unuz haklar uyar?nca, AKT?VA Yaz?l?m  (Veri Sorumlusu) nezdinde ki?isel verilerinize ili?kin yapaca??n?z ba?vuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için haz?rlanm??t?r. Lütfen Formda doldurman?z için ayr?lan bölümleri aç?k ve eksiksiz bir ?ekilde doldurduktan sonra, ?slak imzal? olarak irtibat ki?isi <?RT?BAT_K???S?_ADI>ad?na, Sancak Mah. Kondrad Adenauer Cad. No:38/2 Çankaya / Ankara yaz??ma adresine ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

Yapt???n?z ba?vuruya, KVK hükmü uyar?nca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en k?sa sürede cevap verilecektir. Sundu?unuz bilgi ve belgelerin eksik olmas? ya da anla??lamaz olmas? halinde bile ba?vurunuzu sonuçland?rmak ad?na Veri Sorumlusu olarak sizlerle ileti?ime geçece?imizi bilmeniz isteriz. 

AÇIK RIZA BEYANI

A) Ki?isel verilerimin i?lenmesine ve yurt içi ve d???ndaki grup ?irketleri, i? ortaklar?, çözüm ortaklar?, tedarikçilerle payla??lmas?na

  1. AÇIK RIZAm? veriyorum.

Tarih: …../....../2020

Ki?isel veri sahibinin, 

Ad? Soyad?: 

?mza:

Ba?vuru formunu indirmek için t?klay?n?z.

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.