08 Sep

Turizm E?itimcileri Elektra Akademi'de Bulu?acak

De?erli Turizm E?itimcileri;

2600’den fazla referans?yla Türkiye’nin en çok tercih edilen Otel Yönetim Yaz?l?m? olan “Elektra”n?n üretici firmas? Talya Bili?im olarak, gelece?in turizm profesyonellerini yeti?tiren e?itimcilerin turizm teknolojileri hakk?nda bilgilendirilmesinin ve görü?lerinin al?narak teknolojiye yön verilmesinin, sektörün gelece?i aç?s?ndan önemli oldu?unu dü?ünüyoruz.

Bu do?rultuda Elektra Akademi olarak, tüm turizm e?itimcilerini, 26-27 Kas?m 2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde gerçekle?ecek ücretsiz e?itim toplant?s?na davet ediyoruz. Siz de?erli e?itimcilerin kat?l?mlar? ile Elektra Akademi’de, teknolojik yenilikler ve Elektra’daki son güncellemeler payla??laca?? gibi ayn? zamanda sizlerin görü?lerinizi, beklentilerinizi  ve yönlendirmelerinizi de heyecanla dinliyor olaca??z.

E?itimimize kat?lanlara kendi derslerinde kullanabilecekleri e?itim kiti (Elektra Otel Otomasyonu Program?, Kullanma K?lavuzu, Detayl? sunumlar) ile  Elektra Onayl? E?itimci Sertifikas? verilecektir.

E?itime kat?l?m ücretsizdir . Konaklama dahil de?ildir; ilgilenenlere anla?mal? tesislerin toplant? için özel indirimli fiyatlar?  gönderilebilir.

Kontenjan s?n?r? nedeniyle ilgilenen e?itimcilerimizin  telefon fax veya mail ilekay?t yapt?rmalar?n? rica ederiz.

 

Ekin MAV?

Halkla ?li?kiler Sorumlusu

Tel : 312 440 00 65 -  533 278 80 98

[email protected]    

 

Elektra Akademi Nedir? Elektra’n?n 20 y?ll?k bili?im tecrübesinin, akademik bak?? aç?lar?yla birle?tirilmesini sa?layacak özel bir proje  olarak hayata geçirilmi?tir. Bu proje, e?itim organizasyonlar? ve yay?nlar? ile Türk Turizminin geli?imi için hizmet verecektir.

Paylaş